Personuppgiftshantering - externa intressenter

Högskolan i Skövde månar om din integritet och hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Högskolan är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom dess verksamhet.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

För dig som kommer i kontakt med oss av olika anledningar (utan att vara student eller anställd) behandlar vi personuppgifter som t.ex. namn, personnummer, kontaktuppgifter, e-postadress och övriga uppgifter som du väljer att delge oss. Några webbsidor på www.his.se har formulär som du kan fylla i. Dessa kan vara kontaktformulär, anmälan till ett evenemang, eller prenumeration på vårt nyhetsbrev.. Alla våra formulär är utformade så att vi endast begär, för ändamålet, relevanta personuppgifter.

Rättslig grund för behandlingen

Beroende på i vilket sammanhang du kommer i kontakt med oss kan vi behandla dina personuppgifter för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse, på grund av avtal eller efter samtycke.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi inhämtar personuppgifter från dig.

Vilka kan ta del av personuppgifterna?

Som regel är det endast direkt berörda medarbetare på Högskolan som kan ta del av uppgifterna. Även externa leverantörer, framförallt inom IT-området, kan ibland ha åtkomst till dina personuppgifter. I dessa fall ska Högskolan genom avtal säkerställa en korrekt och laglig behandling.

Högskolan är en statlig myndighet som omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att personuppgifter i allmänna handlingar ska kunna lämnas ut på begäran, efter en sekretessprövning.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de är relevanta för vår relation med dig, eller tills du uttryckligen ber oss att radera eller korrigera dem eller så länge lagring krävs enligt lag.

 

Kontakta oss

Begäran om registerutdrag, begäran om rättelse eller begäran om att åberopa någon annan av dina rättigheter ska vara skriftlig och undertecknad av dig. Begäran sänder du till personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig

Högskolan i Skövde
Adress: 541 28 Skövde
E-post: registrator@his.se
Telefon: 0500-44 80 00

Har du frågor om Högskolans behandling av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans dataskyddsgrupp.

Dataskyddsgrupp

dataskyddsgrupp@his.se

Dataskyddsombud

Om dataskyddsombud

dataskyddsombud@his.se