Socialpsykologi

Att utifrån människors interaktion och medlemskap i sociala grupper förstå, förklara och förutsäga deras tankar, känslor, attityder och handlingar.

Socialpsykologin på Högskolan i Skövde är ett samhällsvetenskapligt ämne som behandlar sociologi och psykologi på ett integrerande sätt och ingår i sociologi. Andra discipliner, såsom filosofi, antropologi, och lingvistik är också källor för ämnets utveckling. Socialpsykologin studerar sambanden inom och mellan olika nivåer av människors liv – individ, grupp, organisation och samhälle och har således ett omfattande studieobjekt.

I ett socialpsykologiskt perspektiv betraktas aldrig fenomen som intelligens, personlighet och emotionell profil, ledarstil, välbefinnande eller hälsa bara som biologiska och/eller individuella egenskaper. Socialpsykologin ser människan som en i grunden social varelse som både skapar och påverkas av normer, institutioner, social struktur och kultur. Från ett sådant perspektiv blir individ och samhälle två sidor av samma mynt och befinner sig i ständig förändring.

Teoretiskt behandlas socialpsykologin vid Högskolan i Skövde utifrån perspektiv som symbolisk interaktionism, utbytesteori och social kognitionsteori. Vi tillämpar dem på bl.a. identitet, relationen mellan individer och deras sociala och materiella omgivning, emotionellt liv, social påverkan, sociala problem, gruppens socialpsykologi, organisation och ledarskap, kommunikation och konfliktlösning/krishantering. Studiet av kulturens samband med alla dessa processer utgör ett viktigt fokus i vår utbildning och forskning. Språket som symboliskt medium utgör ett annat område av intresse i ämnet. Det möjliggör socialisation, jagidentitet och självuppfattning och skapar mening, medvetande, tänkande, kommunikation och samarbete samt färgar våra emotioner.

Praktiskt behandlar vi människor i alla viktigaste sfärerna i vardagslivet: familj och nära relationer, arbetet och skolan samt fritiden. I kärnan av detta studium finns vad som faktiskt sker mellan människor och hur deras tankesätt, beteendemönster, roller, kulturella normer, konflikter och maktrelationer påverkas av olika former av interaktion inom dessa sfärer.

Utbildning 

Högskolan i Skövde undervisar i socialpsykologi sedan början av 80-talet. Vårt program i socialpsykologi med inriktning mot hälsa och välbefinnande erbjuder en varierad arbetsmarknad. Vi ger många fristående kurser på grundnivå samt kurser på uppdrag. Examen i vårt program ger en vetenskapligt grundad social kompetens som behövs i vardagslivets alla sfärer. Det förbereder för kreativ verksamhet, framgångsrikt ledarskap och problemlösningsförmåga som krävs i det moderna samhället.

Forskning

Vid Institutionen för hälsa och lärande pågår för närvarande forskning som har sin grund i olika typer av socialpsykologiskt tänkande och är knutna till några av socialpsykologins livligaste kunskapsområden, socialisation och identitetsutveckling, inom- och mellangruppsrelationer, ledarskap och organisationer, kommunikation och social inlärning.

Läs mer om institutionens forskning

 

Ämnesföreträdare