Industriell ekonomi

Industriell ekonomi integrerar kunskaper från företagsekonomi, produktions- och informationsteknik, i syfte att skapa en helhetssyn på industriell verksamhet.

Industriell Ekonomi definieras på Högskolan i Skövde som:

Ämnet industriell ekonomi är relaterat till den industriella sektorns samlade verksamhet. Inom ämnet studeras ekonomiska, tekniska och sociala aspekter på processer och strukturer inom dynamisk och komplex industriell verksamhet. Detta för att stödja företagets administration och styrning av fysiska flöden och informationsflöden för att uppnå effektiva och konkurrenskraftiga intra- och interorganisatoriska processer.

Med detta menas att du som student får en bred utbildning inom ovanstående områden samt att det ger dig möjlighet till fortsatta studier inom flera områden. Fokus ligger på den industriella sektorn men även övriga sektorer berörs naturligtvis. Såväl industrin som vårt samhälle i övrigt lever i en snabbföränderlig tid, vilket gör att fokus finns på förändringsprocesser i hela värdekedjan. I värdekedjan ingår alla de aktiviteter och tjänster kunder kräver för att få de produkter/tjänster de efterfrågar. Här krävs kompetens i ekonomi, produktion och informationshantering, vilket innefattas i ämnet Industriell ekonomi.

Kurser inom industriell ekonomi

 

Ämnesansvarig lärare