Nationalekonomi - finansiell ekonomi

I nationalekonomi söker vi svar på frågor som hur man t ex sparar med knappa resurser på bästa möjliga sätt och hur resurser fördelas mellan produktionsfaktorer och människor.

Nationalekonomi delas generellt upp i två huvudområden: Mikroekonomi och Makroekonomi. Inom mikroekonomin studeras hur hushållningsproblemet kan lösas på individ- och företagsnivå med utgångspunkt från ett marknadsekonomiskt system. Man studerar även hur stat och kommun via skatter, subventioner och lagstiftning kan påverka marknadsekonomin i en för det totala samhällets - dvs. samtliga individer, organisationer och företag, önskvärd riktning.

Inom det andra huvudområdet makroekonomi söker man svar på frågor som hur ekonomin som helhet utvecklas. Exempel på områden som studeras är: ekonomisk tillväxt, export/import, konjunkturcykler, arbetslöshet, inflation, växelkurser, räntor, bytesbalans och statens finanser och dessa områdens inverkan på utvecklingen av samhällets välfärd.

De grundläggande teorier som utvecklas och analyseras inom mikro- och makroteorin används också för att analysera en rad specialområden. Inom Finansiell ekonomi, en viktig inriktning vid Högskolan i Skövde, studeras till exempel prisbildningen av finansiella instrument på de finansiella marknaderna, portföljval och värdering av värdepapper, liksom företagens beslut om investeringar och finansiering samt värdering av företag.

Examen i ekonomi

Du som idag läser ekonomi vid Högskolan i Skövde påverkas inte av den nya förändringen kring Civilekonomiutbildningen i Sverige. Läs mer om examen inom ekonomi

Kurser inom nationalekonomi

 

Ämnesföreträdare