Logistik

Logistik handlar om att förse kunder med varor och tjänster i ”rätt” tid, på ”rätt” plats, i ”rätt” kvantitet, i ”rätt” kvalitet, till ”rätt” kostnad och så vidare. För att kunna leva upp till kundens krav behövs kunskap om olika principer och metoder som utgör grunden i logistikutbildningen.

I dag är det viktigare än någonsin att konkurrera inte enbart med produkter utan även med tjänster. Då är produktkostnad, kvalitet och inte minst tillgänglighet av produkten en stark konkurrensfördel.

Om en butik får en lastbilslast med varor två dagar för tidigt kan det skapa problem då varorna måste lagerhållas två dagar extra. Detta medför både kostnader och krav på extra utrymme som knappast gynnar konsument i slutändan.

Ämnet Logistik innebär vid Högskolan i Skövde att man ur ett helhetsperspektiv betraktar såväl materialförsörjnings- som efterfrågekedjor med alla de aktiviteter som ingår i detta. Det handlar om såväl det fysiska flödet av varor som informationsflödet. Stor vikt läggs på gränssnittet mellan traditionell logistik, processorientering och informationsteknik.

Exempel på aktiviteter som ingår i logistik är att styra så att materialförsörjningen flyter effektivt i verksamheten. Andra aktiviteter är hur administration av information, till exempel försäljningsdata, hanteras och struktureras. Användandet av modern informationsteknik spelar stor roll för att kunna effektivisera hela processen från kundbehov till dess att kunden har sin vara/tjänst.

Logistik ihop med företagsekonomi utgör grunden för forskning inom gruppen e-logistik. Logistik ingår som en del i ämnet Industriell ekonomi.

Kurser inom ämnet logistik

 

Ämnesföreträdare