Pedagogik

Pedagogikämnet vid Högskolan i Skövde inryms inom det samhälls- och humanvetenskapliga kunskapsfältet. Dess verksamhet inriktas mot kommunikativa och kreativa skeenden inom skilda verksamheter som exempelvis högre utbildning, skola, arbetsliv, fritidsliv och civilsamhälle. Den innehållsliga orienteringen är demokratiska processer, socialisation, didaktiskt kunnande, medier och vuxnas lärande.

Om ämnet

Den utbildning och forskning som bedrivs inom ämnet riktar fokus på kommunikation, utbildning, lärande och socialisation i formella såväl som icke-formella sammanhang. Villkor för professionsutveckling och pedagogiskt praktisk kompetens i såväl arbetsliv, föreningsliv, offentlig förvaltning, skola, utbildning och så vidare är viktiga områden.

Lokala, sociala och samhälleliga strukturella förhållanden liksom konsekvenser av individers och gruppers olika villkor när det gäller utbildning och lärande står i fokus för såväl utbildningen som forskningen. Dessa förhållanden och villkor sätts vidare i relation till samhälleliga förändringar av olika slag, såsom globalisering, individualisering, digitalisering et cetera, och diskuteras bland annat i termer av sociala, politiska, ekonomiska, kulturella och sociala implikationer. Förändrade förhållanden i utbildning och lärande, såsom IKT i olika professionella utbildningssammanhang på olika nivåer, liksom analyser av konsekvenserna av dessa förändringar för barns, ungdomars och vuxnas lärande och bildning är andra centrala infallsvinklar inom detta ämnesområdes utbildningsverksamhet och forskning.

Utbildning inom pedagogik på Högskolan i Skövde

I pedagogikämnet bedrivs en rad olika utbildningsaktiviteter. Vi erbjuder både programkurser och fristående kurser som kan leda fram till examina i pedagogik på kandidat- och magisternivå. De fristående kurserna är indelade i två spår: praktiskt inriktad pedagogik och dockspelets pedagogik.


Pedagogikämnet erbjuder även kompetensutvecklingsstöd, design av verksamhetsanpassade kurser i pedagogik och utformning och processstyrning av olika typer av utbildningsprojekt.


Andra aktiviteter som erbjuds är:

  • pedagogisk handledning och konsultation,
  • föreläsningsaktiviteter och seminarieverksamhet,
  • implementation av IKT i undervisning,
  • distansutbildning och nätbaserat lärande,
  • högskolepedagogiska kurser,
  • pedagogik med inriktning mot ledarskap och konflikthantering.


Pedagogikämnet erbjuder forskningsorienterat utvecklingsstöd

Pedagogikämnets forskning är starkt knutet till forskningsgruppen Utbildningsvetenskap. Varje forskare har sitt eget kompetensområde och tillsammans kan vi erbjuda en rad olika typer av följe- och samverkansforskning i projekt och verksamheter i vilka pedagogiskt relevanta frågor aktualiseras.

Vetenskaplig tidsskrift: Utbildning & Lärande

Utbildning & Lärande är en vetenskaplig tidskrift som ges ut av Avdelningen Pedagogik, Socialpsykologi och Språk vid Högskolan i Skövde. Utbildning & Lärande vänder sig till forskare, verksamma lärare, lärarutbildare och studerande vid högskolor, universitet, skolor och andra typer av professionsorienterade utbildningsverksamheter.

Studenter

Ämnesföreträdare