Lika villkor - mot diskriminering

Högskolan i Skövde ska vara omtänksam, öppen och nytänkande. Alla ska behandlas lika och med respekt. Högskolan i Skövde ska vara en organisation som speglar den mångfald som finns i det omgivande samhället. Vi har en nollvision: det ska inte finnas någon diskriminering eller fall av trakasserier på Högskolan. Vi arbetar aktivt för att främja Lika villkor och jämställdhet.

Vid Högskolan i Skövde ska alla medarbetare och studenter behandlas med tolerans och respekt oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 

När alla människors begåvning, erfarenheter och resurser tas tillvara ges förutsättningar för ett bra arbets- studie- och forskningsklimat. Alla områden inom verksamheten ska genomsyras av medvetenheten om att likheter och olikheter berikar och att rätten att vara olik är grunden för alla människors lika värde. Målet är att skapa ett klimat som uppmuntrar och främjar mångfalden i hela organisationen. 

Högskolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling.

Lika villkor

Relaterad information

Mer om arbetet för Lika villkor för studenter

Mer om arbetet för lika villkor (för medarbetare)

Styrdokument för Lika villkor

Kontakt

HR-avdelningen

Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 Skövde
personal.hr@his.se
Telefon: 0500-448000