Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Kursöversikt

   De här kurserna ingår i masterprogrammet Människa-robotinteraktion.

   Introduktion till människa-robotinteraktion - olika perspektiv A1N, 15 hp

   Den här kursen vänder sig till dig som vill ha övergripande kunskap om aktuella frågeställningar och utmaningar inom området människa-robotinteraktion (MRI) och ger grunderna för MRI som ett interdisciplinärt forskningsfält. Kursen utgår från tre delar, människo-/användar-perspektivet, robot-perspektivet och interaktions-perspektivet och sätts sedan samman till en helhet. Kursen belyser möjligheter och begränsningar för interaktion mellan människa och teknik samt olika sätt att hantera dessa i ett MRI-sammanhang utifrån olika tillämpningsdomäner av robotar, t.ex. inom industrin, vården samt service och underhållning.

   Utvärderingsmetoder för människa-robotinteraktion A1F, 7,5 hp

   Utvärdering är en central del av människa-robotinteraktion (MRI). I den här metodkursen får du ta del av olika teoretiska och metodologiska perspektiv av utvärdering/mätning/bedömning av interaktionen mellan robot och människa utifrån ett användarcentrerat perspektiv. Som studenterna för även praktiskt och empiriskt genomföra enklare utvärderingar på olika former av människa-robotinteraktion. I kursen ingår vissa forskningsetiska moment som är kopplade till genomförandet av användarundersökningar i praktiken.

   Människa-robotsamarbete inom industrin A1F, 7,5 hp

   Denna kurs har ett tydligt fokus på industriell tillämpning och samverkan. Dels handlar den om de förutsättningar och villkor som finns gällande människa-robotsamarbete, som MRI benämns inom industrin. Dessutom studerar du olika möjligheter och utmaningar för olika former av människa-robotsamarbete med delade eller separata arbetsytor kopplade till enskilda eller kollaborativa arbetsuppgifter. Säkerhet är ett centralt område i denna kurs samt hur man arbetar med simuleringar av kollaborativa människa-robotteam i design av industrins framtida arbetsplatser. Även i denna kurs får du som student genomföra enklare utvärderingar på olika former av människa-robotsamarbete utifrån ett industriellt sammanhang.

   Industriell ergonomi A1F, 7,5 hp

   Det är centralt att du som student skaffar dig ökade kunskaper om produktutveckling i en industriell kontext. Denna kurs fokuserar främst på tillämpningar av ergonomi i industriella miljöer och hur olika typer av användar-aspekter kan integreras i produktframtagningsprocessen. För att visa på bredden och djupet av det tvärvetenskapliga ämnet ergonomi diskuteras också aktuella forskningsfrågor, eftersom ergonomi som disciplin starkt har influerat industridomänen. Vidare behandlar kursen även objektiva och subjektiva utvärderingsmetoder samt simulering och observationsmetoder men även metodik för att möjliggöra en användarcentrerad utveckling av produkter, arbetsplatser och system. Du får även fördjupa dig i produktutveckling av samarbetsrobotar robotar i en industriell kontext.

   Vetenskaplig metod och kommunikation inom informationsteknologi A1F, 7,5 hp

   I den här kursen kommer du att diskutera, planera, utföra, rapportera samt kritiskt granska forskningsresultat från olika studier och från vetenskaplig litteratur. Som student kommer du att bli bättre rustad till att kunna identifiera, välja och använda forskningsmetoder som stödjer systematiskt arbete och kommunikation för komplexa forskningsproblem där du ofta behöver användas ett flertal olika vetenskapliga forskningsmetoder. Du kommer också lära dig mer om vilka krav det finns på kommunikation som gäller för publicering i vetenskapliga tidskrifter. Du kommer också att arbeta enskilt inom ett eget valt område och då fördjupar du dig i forskningsresultat och kommunikation inom människa-robotinteraktion.

   Människa-robotinteraktion - projekt i extern organisation A1F, 15 hp

   I den här kursen genomför studenterna en praktiskt en studie i form av ett utvecklings- eller utvärderingsarbete inom MRI eller människo-robotsamarbete i en extern organisation. Projekten genomförs i grupp, där studenter med olika kompetenser gemensamt, men med individuell examination, ska lösa ett MRI-problem som förslagsvis kommer från en extern organisation eller i relation till pågående forskningsprojekt. Syftet är att knyta ihop säcken av de kunskaper och färdigheter som studenterna har förvärvat under första årets kurser och avsluta det första året med en grundläggande förståelse av MRI som forskningsfält.

   Tekniskt ledarskap A1N, 7,5 hp

   Det finns ett uttalat behov av att utveckla kompetens ledarskap för att kunna arbeta med att utforma och utvärdera framtidens arbetsmiljöer. I denna kurs behandlas grundläggande kunskaper för organisation och ledning av utvecklingsprojekt för olika komplexa tekniska system med fokus på de möjligheter och begränsningar som finns inom MRI. Kursen tar även upp jämställdhet samt nationella och internationella perspektiv på ledarskap i en teknisk miljö.

   Vetenskaplig teoribildning inom informationsteknologi 7,5 hp (forskarnivå)

   Kursens mål är att förmedla en förståelse och viss kännedom om de teoretiska grunderna i ett representativt omfång av informationsteknologins deldiscipliner; att utbilda studenter i vetenskaplig metod, möjliggöra för dem att identifiera lämpliga modelleringsmetodologier, grundläggande teorier och fundamentala tekniker, samt använda dem i analys och design av effektiva informationssystem, exempelvis robotar. Dessutom ämnar kursen ge en förståelse för samspelet mellan teori och praktik och en förståelse för hur teorin påverkar praktiken.

   Människa-robotinteraktion - forskning och utveckling A1F, 15 hp

   Under denna kurs får du som student arbeta med rådande forsknings- och utvecklingstrender inom MRI och människa-robotsamarbete. Det handlar dels om aktuella teorier och metoder för att undersöka olika aspekter av MRI, dels om rådande utvecklingstrender inom olika tillämpningsområden av MRI. Ett visst fokus kommer även att vara den MRI-forskning som bedrivs på lärosätet. En annan central del av kursen är en uppsatsförberedande del där du tränar på att ta fram en vetenskapligt förankrad frågeställning inom MRI. Kursen belyser också jämställdhets- och hållbarhetsperspektiv samt vetenskapliga, etiska och samhälleliga aspekter av forskning och utveckling (R&D) nom människa-robotinteraktion.

   Examensarbete i informationsteknologi med inriktning mot människa-robotinteraktion A2E, 30 hp

   Master-programmet avslutas med ett individuellt examensarbete på 30 hp som knyts till forskning inom MRI vid lärosätet. I den här kursen får studenten möjlighet att omsätta sina förvärvade teoretiska och metodologiska kunskaper inom människa-robotinteraktion i ett vetenskapligt orienterat individuellt examensarbete. Studenten ska självständigt (i samråd med handledare) identifiera ett relevant och aktuellt forskningsproblem och lämpliga metoder för att systematiskt undersöka problemet. Sedan ska du utföra en analys av insamlad data och presentera resultatet som du kommer fram till och beskriva dess betydelse för omvärlden. Examensarbetet kan utföras i samarbete med industrin eller annan extern organisation.

   Publicerad: 2020-03-02
   Senast ändrad: 2020-03-02
   Sidansvarig: webmaster@his.se