Lika villkor för dig som student

Diskrimineringslagen skyddar dig som student eller sökande till Högskolan. Lagens syfte är att undanröja diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning och ålder.

En likvärdig behandling av alla är ett uttryck för demokrati och jämlikhet. Diskriminering, trakasserier, kränkningar är emot de mänskliga rättigheterna och accepteras inte på något sätt vid Högskolan i Skövde. 

Högskolan i Skövde upprättar och uppdaterar löpande en handlingsplan för Lika villkor som innehåller främjande åtgärder som Högskolan ska vidta. Syftet är att förebygga förekomsten av diskriminering och trakasserier och kränkningar.

Handlingsplanen finns under styrdokument

 

Kontakt

Lena Wikström
Samordnare/Studentkurator 
Lika villkor för studenter
lena.wikstrom@his.se
Telefon: 0500-448147

Begrepp och definitioner

Begrepp och definitioner

Begrepp och definitioner enligt Diskrimineringslagens 1 kap 4 §.

Direkt diskriminering

Direkt diskriminering att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnande har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer som tillhör någon av diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier

Trakasserier: ett uppträdande som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna och som kränker någons värdighet.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier: ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Instruktioner att diskriminera

Instruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att diskriminera någon.

Bristande tillgänglighet

Bristande tillgänglighet: betyder att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning (gäller från och med 1 januari 2015).

Etnisk tillhörighet

Etnisk tillhörighet: att någon tillhör en grupp av personer som har samma hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse.

Sexuell läggning

Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.

Könsidentitet 

Könsidentitet: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

 

Diskrimineringslagen i sin helhet

Kontakt

Lena Wikström
Samordnare/Studentkurator 
Lika villkor för studenter
lena.wikstrom@his.se
Telefon: 0500-448147

Exempel på trakasserier eller diskriminering

Exempel på trakasserier eller diskriminering

Här hittar du några exempel på vad som är trakasserier eller diskriminering. Det är alltid du som avgör om uppträdandet är kränkande eller inte.

Några exempel på trakasserier och diskriminering

 • Du är homosexuell och utbildar dig till sjuksköterska, men vägras handledning eftersom handledaren inte tycker att det är lämpligt med homosexuella som arbetar inom vården.
 • Du kommer ursprungligen från Irak och har fått dina irakiska betyg översatta till svenska av Universitets- och högskolerådet. Högskolan accepterar bara betyg från svenska skolor och du kan därför inte bli antagen.
 • Du är hörselskadad och ska ha en muntlig tentamen, men salen saknar hörseltekniska hjälpmedel.
 • Du är manlig student på lärarprogrammet, och nekas praktikplats på grund av att praktikplatsen uttrycker att de endast tar emot kvinnliga studenter.
 • Alla tentor på Högskolan är schemalagda till fredagar och lördagar. Detta kan vara problematiskt för dig med muslimsk eller judisk trosbekännelse.
 • En del i en kurs ska redovisas genom grupparbete och föreläsaren delar in klassen i grupper. Din grupp träffas flera gånger för att arbeta utan att tala om det för dig och säger inte till att datumet för redovisningen har ändrats.
 

Kontakt

Lena Wikström
Samordnare/Studentkurator 
Lika villkor för studenter
lena.wikstrom@his.se
Telefon: 0500-448147

Om du blivit trakasserad eller diskriminerad

Om du blivit trakasserad eller diskriminerad

Om inte trakasserierna upphör efter att du sagt ifrån till trakasseraren bör du vända dig till lärare, prefekt, studievägledare med inriktning mot lika villkor, Studenthälsan eller Studentkåren. Det är viktigt att Högskolan i ett tidigt skede får reda på vad som hänt så att trakasserierna eller diskrimineringen kan upphöra så snabbt som möjligt!

Det är alltid du som avgör om uppträdandet är kränkande eller inte.

Gör så här

Tveka aldrig att kontakta någon anställd om du känner dig utsatt! Skulle du som student uppleva att någon kränker dig uppmanar vi dig att aktivt försöka göra något åt situationen. Som stöd kan du ha nedanstående punkter:

 • Säg ifrån! Konfrontera personen direkt.
 • Kom ihåg att det inte är ditt fel! Om du har svårt att säga ifrån muntligt, så skriv ett brev. Ange där vad som har hänt, hur du upplever det och att du vill att personen ska upphöra med kränkningen. Behåll en kopia av brevet och skicka det rekommenderat med mottagningsbevis.
 • Skriv ner vad som hänt, så att du lättare kan bearbeta och dokumentera det inträffade. Anteckna datum, klockslag, eventuella vittnen, vad den som trakasserar eller diskriminerar dig sade och gjorde, hur du kände dig och hur du reagerade. Agera så snabbt som möjligt.
 • Berätta vad som hänt för någon du litar på. Hör efter om fler individer i din studiemiljö har blivit utsatta. Var särskilt uppmärksam på om det som hänt kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna.
 • Behöver du rådgivning och stöd kan du i första hand kontakta de särskilda stödfunktioner som finns, nämligen samordnaren för lika villkor för studenter. Samordnaren ger råd såväl innan en utredning påbörjas som efter det att en utredning inletts. Innan en utredning påbörjas lämnar dessa funktioner inte någon information i ärendet vidare. Någon dokumentation av ärendet kommer då heller inte att ske. Situationen kan dock inte hanteras vidare eller lösas om inte utredning påbörjas.
 • Kontakta prefekten för avdelningen där utbildningen ges eller samordnaren för lika villkor för studenter. Chefen försöker då, i samråd med stödfunktionen, hitta en lösning på den uppkomna situationen. Ärendet dokumenteras.
 • Anmäl det inträffade om du anser att händelsen bör utredas mer formellt. Du lämnar då en skriftlig anmälan till Högskolan. Tänk dock på att ärendet, inklusive ditt namn, direkt blir offentligt vid en formell anmälan. Rådgör gärna med samordnaren för Lika villkor innan anmälan lämnas in.

Du kan även välja att göra en anmälan direkt till Diskrimineringsombudsmannen, som är den myndighet som ska se till att lagen följs.

Det här händer vid en formell anmälan

Målsättningen är att alltid snabbt och konfidentiellt se till att trakasserierna eller diskrimineringen upphör. Under en eventuell utredning har du som student alltid rätt till en stödperson som ska vara ett stöd under hela utredningen. 

Så handlägger Högskolan ditt ärende

 1. När den skriftliga anmälan når rektor antingen direkt från dig som student, från studievägledare med inriktning mot likabehandling eller via diskrimineringsombudsmannen (DO), diarieför Högskolan ärendet. Anmälan blir därmed allmän handling och studentens namn blir offentligt. Resten av utredningen sker utan sekretessmässiga begränsningar.
 2. Alla omständigheter som kommer fram under utredningen ska kommuniceras med berörda parter, med möjlighet till egna yttranden.
 3. Om rättsliga åtgärder mot enskild bör man överväga att överlämna ärendet för handläggning i den ordning som gäller för disciplinnämnden. I andra fall kan berörd enhetschef eller rektor behöva vida följdåtgärder..
 4. Högskolan registrerar det slutgiltiga ställningstagandet och meddelar berörda personer.
 5. Om utredningen medför att man inte kan utesluta misstanke om brott gör man en polisanmälan. 

Vad kan du som studiekamrat göra?

 • Var uppmärksam på dina studiekamraters reaktioner.
 • Våga fråga om du undrar över någon händelse.
 • Lyssna när någon vill berätta vad han eller hon upplever.
  Ta dig den tid som krävs.
 • Utgå från den utsattes perspektiv och tag berättelsen på allvar.

För rådgivning eller stöd ta kontakt med studievägledare med inriktning mot lika villkor och funktionsnedsättning, Studenthälsan eller annan anställd på Högskolan.

 

Kontakt

Lena Wikström
Samordnare/Studentkurator 
Lika villkor för studenter
lena.wikstrom@his.se
Telefon: 0500-448147