Maria Brovall

Maria Brovall

Lektor i omvårdnad

Institutionen för hälsa och lärande

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G3716

Maria Brovall, Klinisk lektor, bitr professor i omvårdnad. Tematisk ledare för Hälsa och IT.

Aktuell forskning

Forskningsledare för pedagogiska innovationer i omvårdnad (PIO) samt Välbefinnande vid långvariga hälsoproblem (VLH) /Wellbeing in long-term health problems (WeLHP)

Forskningsområden

Palliativ vård och vård i livets slut. Arbetar just nu med ett projekt där vi vill utveckla ett serious game (Lärandespel) där sjuksköterskestudenter kan vårda svårt sjuka och döende patienter i virtuell miljö. Virtuell undervisning i palliativ vård för sjuksköterskestudenter -Thinking and Linking, ELC (End-of-life care). Samverkansprojekt med GU, Sophiahemmet högskola. 

Artikel i Dagens Industri 2017

Blivande sjuksköterskor lär genom dataspel (Äldreomsorgsbloggen)
http://www.aldreomsorgsbloggen.se/blivande-sjukskoterskor-lar-genom-dataspel/

Blivande sjuksköterskor lär genom dataspel (SN + 3 källor)
http://www.skovdenyheter.se/article/dataspel-for-vardstudenter/
https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2017/april/dataspel-ska-lara-studenter-varda-sjuka-och-doende-patienter/

VR teknik som ett hjälpmedel inför adjuvant strålbehandling. Samverkansprojekt mellan Institutionen för Hälsa och Lärande samt Institutionen för Ingengörsvetenskap på Högskolan i Skövde samt med Regionalt Cancer Center Väst (RCC väst), Göteborgs Universitet.

Fundamentals of Care (FOC). En intervjustudie där vi vill försöka fånga hur patienter och personal i palliativ vård beskriver vad som är det fundamentala och viktiga i omvårdnad i livets slut. Utveckling av begreppet Fundamentals of Care. Medlem i ILC (International Learning Collaboration) under ledning av Professor Alison Kitson. Internationellt samvarkansprojekt med bland annat, Australien, England, Sverige, Danmark, USA. www.intlearningcollab.or

 Avhandling

  • Filosofie doktorsexamen, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet (GU) 2008.  Disputerat mars 2008 vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademien, Göteborgs Universitet med avhandlingen;“Experience of adjuvant treatment among postmenopausal women with breast cancer – Health-Related Quality of Life, symptom experience, stressful events and coping strategies”
    Huvudhandledare: Ella Danielson och Fannie Gaston-Johansson, Göteborgs Universitet

    Bihandledare: Karin Ahlberg, Lars-Olof Persson, samt Per Karlsson. Avhandlingens område och inriktning
    Upplevelsen av tilläggsbehandling hos postmenopausala kvinnor med bröstcancer, hälsorelaterad livskvalitet, symtom upplevelse, besvärande händelser och bemästringsstrategier.
  • Sjuksköterskeexamen, Vårdhögskolan Göteborg, Göteborgs Universitet 1986.          

Vetenskapligt samarbete

Nationellt vetenskapligt samarbete

Utvecklingen av sjuksköterskestudenters attityder till att vårda döende personer under och efter utbildningen

Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskestudenters attityder till att vårda döende personer och deras anhöriga – under och efter sin sjuksköterskeutbildning. Samarbete: Projektledare tillsammans med mig är Docent Ingela Henoch, Göteborgs Universitet; I gruppen ingår: Docent Susan Strang, Göteborgs Univeritet; PhD Carina Lund-Hagelin, Sophiahemmet Högskola; PhD Kristina Ek, Högskolan i Skövde; PhD Lars Westin, Högskolan Skövde; Professor Ingrid Bergh, Högskolan Skövde; Docent Christina Melin-Johansson, Göteborgs Universitet, Mittuniversitetet Campus Östersund; PhD Jane Österlind, Ersta Sköndal Högskola.

Att främja bedömning av munhälsa hos äldre personer.

Syftet med projektet är att kvalitetssäkra bedömning av munhälsan hos äldre personer.  Projektet ingår som ett delprojekt i projektet Utveckling av multimarkörpaneler för sepsisdiagnostik, där målet är att minska sjukligheten och dödligheten bland patienter som drabbats av blodförgiftning. I forskargruppen ingår projektledare, PhD Kristina Ek Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde; I gruppen ingår, Maria Brovall; PhD Irene Eriksson, Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde; PhD Diana Karlsson, Institutionen för Biovetenskap, Högskolan Skövde; PhD Anna-Karin Pernestig, Institutionen för Biovetenskap, Högskolan Skövde; Bitr, professor Helena Enroth, Institutionen för Biovetenskap, Högskolan Skövde och UNILAB, Skaraborgs sjukhus, Skövde; Odont. Dr. Catharina Häggelin, Centrum för äldre tandvård, Göteborg; Eva Nyström, Centrum för äldre tandvård, Göteborg. Jan Degerfält, Avd. för Onkologi, IKVL, Lunds universitet. Lära Nära.

Thinking and Linking, End- of-life care (ELC)

Syftet med projektet är att skapa en virtuell utbildningsform (serious game) utifrån studentcentrerat lärande som utgår från den kunskap vi fått från tidigare studier kring studenters attityder till att vårda döende patienter.   Denna nya och virituella utbildningsform kan ge en möjlighet för studenter och nyutexaminerade sjuksköterskor att få träna i att vårda svårt sjuka och döende personer i en virtuell miljö, vilket kan öka deras kunskap och förbättra attityder till att möta dessa patienter ute i den kliniska verksamheten.

Forskningsledare, Maria Brovall; Övriga i gruppen; Irene Eriksson, sjuksköterska, PhD och lektor; Kristina Ek, sjuksköterska, PhD, lektor, båda från, Högskolan Skövde, institutionen för hälsa och lärande; Carina Lundh Hagelin, sjuksköterska, PhD, lektor på Sophiahemmet Högskola, Stockholm. Gunnar Eckerdahl, läkare, Sahlgrenska Universitetssjushuset, Göteborg. 

VR teknik för patienter och närstående som ett hjälpmedel inför start av adjuvant strålbehandling

Uppstart av projekt tillsammans med RCC Väst och Göteborgs Universitet.

Internationellt vetenskapligt samarbete

Betydelsen av fundamental vård (fundamentals of care) för patienter i palliativ vård

Syftet med projektet är att undersöka om fundamental omvårdnad (Fundamentals of Care, FOC) är en viktig aspekt vid existentiell kris. Vilka hinder eller möjligheter det finns det för patienten att ge fundamental omvårdnad och existentiellt stöd och vilken eventuell nytta det skulle innebära för patienten. Samarbete:  Projektledare, Alison Kitson BSc (Hons), DPhil, RN, FRCN, FAAN, Dean and Professor, School of Nursing, University of Adelaide, SA 5005, Australia, Centre for Evidence-based Practice South Australia, School of Nursing, Faculty of Health Sciences, The University of Adelaide, SA 5005, Australia, Green Templeton College, University of Oxford, 43 Woodstock Rd, Oxford, OX2 6HG, United Kingdom; Tiffany Conroy, RN, BN, MNSc, FACN, PhD candidate, Lecturer, Deputy Director, School of Nursing, University of Adelaide, SA 5005, Australia, Centre for Evidence-based Practice South Australia, School of Nursing, Faculty of Health Sciences, The University of Adelaide, SA 5005, Australia; Yvonne Wengström, professor Karolinska Institutet, Stockholm; Åsa Muntlin Athlin, Medicine doktor, adjungerad lektor, leg sjuksköterska, Specialistutb Olycksfall- och Akutsjukvård, Forskningsansvarig Verksamhetsområde Akutsjukvård; Elisabeth Kenne Sarenmalm, PhD, Verksamhetschef FOUU, Skaraborgs sjukhus, Skövde; Carina Lund Hagelin, PhD, Sophiahemmet högskola, Stockholm; Birgit Rasmussen, Professor Lunds universitet; Agneta Wennman- Larsen, sjuksköterska, Docent Sophiahemmet Högskola, Karolinska Institutet, Stockholm; Irene Eriksson, sjuksköterska, PhD, Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde; Kristina Ek, sjuksköterska, PhD, Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde. Maria Brovall ingår i gruppen.

International Learning Collaborative (ILC)

Detta är en grupp av ledande akademiker, forskare, kliniker, verkställande direktörer och politiker engagerade personer. ILC höll sitt första formella möte i 2008 vid Green Templeton College, University of Oxford och har sedan dess haft årlig möten. ILC syftar till att minska kunskapsklyftan mellan vad som är viktigt för både patienter och till dem som levererar vård i komplexa krävande miljöer. ILC har gått samman för att skapa en internationell agenda som kommer att förvandla de system inom vilka vi inom sjukvården arbetar.ILC styrgrupp bildades i september 2014 och består av representanter från Australien, Sverige, Kanada och Storbritannien. Styrgruppen övervakar och samordnar verksamheten mellan årsmötena. För närvarande omfattas styrgruppen av:Alison Kitson BSc (Hons), DPhil, RN, FRCN, FAAN, Dean and Professor, School of Nursing, University of Adelaide, SA 5005, Australia, Centre for Evidence-based Practice South Australia, School of Nursing, Faculty of Health Sciences, The University of Adelaide, SA 5005, Australia, Green Templeton College, University of Oxford, 43 Woodstock Rd, Oxford, OX2 6HG, United Kingdom; Tiffany Conroy, RN, BN, MNSc, FACN, PhD candidate, Lecturer, Deputy Director, School of Nursing, University of Adelaide, SA 5005, Australia, Centre for Evidence-based Practice South Australia, School of Nursing, Faculty of Health Sciences, The University of Adelaide, SA 5005, Australia; Yvonne Wengström, professor Karolinska Institutet, Stockholm; Åsa Muntlin Athlin, Medicine doktor, adjungerad lektor, leg sjuksköterska, Specialistutb Olycksfall- och Akutsjukvård, Forskningsansvarig Verksamhetsområde Akutsjukvård; Dr Kerry Kuluski, Scientist and Assistant Professor (status) Bridgepoint Collaboratory for Research and Innovation and the Institute of Health Policy, Management and Evaluation, University of Toronto, Dalla Lana School of Public Health; Dr Sian Rees,Director of the Oxford Health Experiences Institute, leads on Patient and Public Involvement, Engagement and Experience for Oxford AHSN and on PPI for the Oxford CLAHRC. Maria Brovall är en aktiv del av gruppen.

 

 

Publikationer

Maria Brovall