Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder

Välkommen till konferensen "Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder" i Skövde! Konferensen genomförs under det övergripande temat hållbar digitalisering och riktar sig till praktiker och beslutsfattare som är verksamma i olika roller, primärt inom kommuner, landsting och myndigheter inom olika organisationer i det offentliga Sverige.

Datum: Måndag 19 augusti 2019 (09:15-16:00)
Plats: G110 (i byggnad G, bottenvåningen), Högskolan i Skövde
Registrering: Antalet platser är begränsat och registrering krävs därför i förväg. Registrera dig genom att skicka ett ebrev med ämne "Hållbar digitalisering" som innehåller namn och organisation till denna epostadress senast 12 augusti. De personuppgifter du lämnar i ebrevet kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr. Om du anmält dig via epost förbinder du dig att betala in en konferensavgift på 400 SEK via Bankgiro i händelse av att finansiellt stöd för konferensen inte erhålls (om detta blir aktuellt kommer du att meddelas via epost).

Innehåll
Under konferensen behandlas hur olika aktörers (EU, nationer, myndigheter, företag, offentliga organisationer, enskilda, etc.) agerande möjliggör och stimulerar en innovativ och hållbar digitalisering. Vidare behandlas olika former av inlåsningseffekter som hindrar en hållbar digitalisering, samt olika dimensioner av öppenhet (öppen programvara, öppna standarder, öppen data, etc.) som stimulerar innovation och kan möjliggöra en hållbar digitalisering. Dagen fokuserar på flera olika perspektiv och belyser olika policymässiga, strategiska, ekonomiska, tekniska och juridiska möjligheter, utmaningar och hinder.

Dagen inleds med en övergripande presentation som presenterar olika typer av inlåsningseffekter samt olika dimensioner av öppenhet (öppen programvara, öppna standarder, öppen data, etc.) med konkreta exempel för att ge en "karta", följt av en presentation som redovisar olika juridiska hinder.

Flera paneldiskussioner med olika fokus genomförs under dagen, där både ”hinder” samt ”möjligheter” till hållbar digitalisering diskuteras. Under paneldiskussioner diskuteras olika intressenters erfarenheter och rekommendationer för att stimulera innovation och undvika inlåsning, däribland innehållet i den vägledning om öppna IT-standarder och de rekommendationer som presenteras i den rapport som publicerats av Konkurrensverket med den grupp forskare som utvecklat dessa och med alla övriga deltagare. Dagen präglas av interaktion och diskussioner i en posterutställning.

Dagen fokuserar på flera olika perspektiv som belyser en lång rad policymässiga, strategiska, ekonomiska, tekniska och juridiska möjligheter, utmaningar och hinder, däribland exempelvis:

  • möjligheter och förutsättningar för innovation (detta inkluderar olika utmaningar som Vinnova fokuserar på),
  • undanröjande av hinder för konkurrens (detta inkluderar olika utmaningar som Konkurrensverket fokuserar på),
  • långsiktig styrning och policy för digitalisering (detta inkluderar olika utmaningar som enheten för digitalisering på Infrastrukturdepartementet fokuserat på under lång tid),
  • utmaningar kring licensiering, patent och andra juridiska utmaningar (för detta kommer den världsledande juristen Andrew Katz att bidra),
  • hur hållbar utveckling förutsätter hållbar digitalisering (detta inkluderar olika utmaningar som Naturvårdsverket fokuserar på, däribland ”smart miljöinformation” som förutsätter hållbara filformat för att långsiktigt kunna förvalta denna miljöinformation),
  • hållbar anskaffning (detta inkluderar olika utmaningar som Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet samt SKL fokuserar på),
  • förutsättningar för ”digitalt först” samt möjligheter och risker med öppen data (detta inkluderar olika utmaningar som Digitaliseringsmyndigheten fokuserar på),
  • erfarenheter från större myndigheter (här behandlas specifika exempel från ett antal större IT-intensiva myndigheter),
  • erfarenheter från landstingens och den kommunala praktiken (här behandlas specifika exempel från kommuner och landsting).

Kontakt:
Björn Lundell (bjorn.lundell [at] his.se), Högskolan i Skövde