Biologiskt mångfaldsindex för mätning, övervakning och skötsel på landskapsnivå

Sverige och de allra flesta andra länderna i världen har enats om att bevara biologisk mångfald, d v s variationen av arter och naturmiljöer. Vi behöver biologisk mångfald som är grunden till ekosystemtjänster. Några exempel på ekosystemtjänster är kolinbindning som bromsar global uppvärmning, vattenrening som ger oss rent dricksvatten och pollinering som ger oss goda skördar.

Under lång tid har människan påverkat den biologiska mångfalden negativt. En stor orsak är den så kallade fragmenteringen av naturmiljöer som innebär att organismers livsmiljöer delas sönder och delvis försvinner genom att vi människor hugger ner skog, odlar upp, bygger vägar, bryter mineraler, med mera. Minskade resurser, längre vägar för att kunna sprida sig emellan livsmiljöer och minskade genpooler leder till att arter dör ut.

Behövs metoder för estimering av biologisk mångfald?

I hundratals år har forskare försökt uppskatta den biologiska mångfalden, t ex hur många arter det finns på jorden. En siffra man kommit fram till är 8.7 miljoner. Att försöka leta reda på alla dessa arter, stora som små, uppskatta hur stora deras populationer är och hålla reda på hur det går för dem är dock en övermäktig uppgift. Det behövs därför olika metoder för estimera biologisk mångfald.

Indikator på landskapsnivå - projektets mål

Det här projektet har som mål att ta fram en indikator för att estimera biologisk mångfald på landskapsnivå. Visionen är att indikatorn kan ingå som del i beslutsstöd för bästa användning av mark och de naturmiljöer som finns i ett landskap. Frågor som skulle kunna analyseras med beslutsstödet är: Hur förändras landskapets totala förmåga att stödja den biologiska mångfalden om förändringar av markanvändningen sker? Vilken naturmiljö på landskapsnivå bidrar mest till biologisk mångfald? Vilka är de viktigaste lokalerna för att upprätthålla arternas spridning landskapet? Vilka är de lämpligaste lokalerna för kompensations- eller restaurationsåtgärder?

Vad ska indikatorn innefatta?

Som indikator kommer vi att utveckla och utvärdera ett index som uppskattar specifika landskaps förmåga att hålla biologisk mångfald. Indexet använder sig av information om landskapets ekologiska strukturer såsom; hur många olika typer livsmiljöer det finns, var livsmiljöerna finns, fragmenteringen av dessa, hur lätt det är för viktiga arter att sprida sig.

Fallstudier med samverkande parter

Tre fallstudier där användare pilottestar indexet kommer att göras i samverkan med Boxholm och Mjölby kommun, Länsstyrelsen i Borås samt SCA. Med i gruppen som referens kommer även representant från Naturvårdsverket att delta.

Kommunikation om projektet:

Projektets partners:

Loggor forskningsprojekt biologisk mångfald

Ta del av två korta filmer om projektet

Biologisk mångfald, Annie Jonsson forskningsprojekt Högskolan i Skövde

För mer information:

Projektet i korthet:

Projektets namn: Biologiskt mångfaldsindex för mätning, övervakning och skötsel på landskapsnivå

Projekttid: 2019-2021

Finansieras av: Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag

Andra partners: Boxholm & Mjölby kommun, Länsstyrelsen i Borås, SCA

Medverkande forskare

Annie Jonsson
Avd. Chef/Lektor i biovetenskap

Tomas Jonsson
Lektor i biovetenskap

Sofia Berg
Adjungerad lektor i biovetenskap

Sonja Leidenberg
Lektor i biovetenskap

Jenny Lennartsson
Lektor i biovetenskap

Nils-Hassan Quttineh, PhD
Lektor i optimering (LiU)