Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Handledning

   Utbildning på forskarnivå bedrivs under ledning av en huvudhandledare tillsammans med en eller flera biträdande handledare. Handledarna bildar tillsammans en handledargrupp (advisory committee) som ska träffas regelbundet. Handledargruppens möten ska användas till uppföljning av utfört arbete och planering av fortsatt arbete. Dessa möten dokumenteras genom en uppdatering av den individuella studieplanen (ISP).

   Handledarnas ansvar och uppgifter

   Handledare vid Högskolan ska ha ett professionellt förhållningssätt till utbildning på forskarnivå. Detta innebär att handledare ska:

   • vara väl förtrogen med den nationella lagstiftning som finns om utbildning på forskarnivå samt Högskolans egna regelverk för sådan utbildning,
   • ta ansvar för att planeringen och genomförandet av utbildningen på forskarnivå är av hög kvalitet och med realistisk omfattning i relation till doktorandens tidplan,
   • ansvara för att administrativa rutiner kring handledningen följs,
   • vara tillgänglig för doktoranden, vara tydlig och konsekvent i sin handledning samt kritiskt granska uppnådda resultat,
   • fortsätta att kompetensutveckla sig inom handledning
   • inte åta sig fler doktorander än vad hen kan ge adekvat handledning,
   • uppmärksamma jäv hos såväl sig själv och doktorandens andra handledare som hos examinatorer, opponent eller andra berörda,
   • verka för lika villkor genom att tydligt motverka alla former av diskriminering och trakasserier.

   Utöver handledarnas generella ansvar och uppgifter, ingår det även följande i respektive handledarroll:

   Huvudhandledaren ska

   • Ha vetenskaplig kompetens inom doktorandens ämnesområde.
   • Ha det övergripande ansvaret för handledningen gällande planering och genomförande av doktorandens forskarstudier.
   • Tillsammans och efter samråd med doktoranden, hens handledare och studierektor för utbildning på forskarnivå upprätta den individuella studieplanen senast tre månader efter antagning. Den individuella studieplanen ska därefter årligen följas upp och revideras.
   • Tillsammans med doktoranden ansvara för att den individuella och den allmänna studieplanen följs.
   • Ansvara för att uppflyttningen i lönestege för doktoranden sker.
   • Ansvara för inrapportering av aktivitetsgrad, försörjningstyp och registrering till fortsatta forskarstudier till studieadministrationen

   En biträdande handledare ska 

   I rollen som biträdande handledare ingår, utöver handledarnas generella ansvar och uppgifter, även följande:

   • Bidra med relevant kompletterande expertis och vetenskaplig kompetens.
   • Stötta doktoranden i utbildningen, exempelvis genom kunskap om genomförande av empiriska undersökningar och experiment.
   • Delta aktivt i att planera arbetet för att säkerställa doktorandens progression i utbildningen mot uppställda lärandemål.

   För mer information om handledning, utseende av handledare, kompetenskrav, ansvarsbeskrivningar och det praktiska kring handledning inom forskarstudier se riktlinjer för handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå.

   Tillgängliga handledningsresurser

   En doktorand har rätt till regelbundna möten med handledarna.
   Frekvensen på dessa möten bestäms av handledare och doktorand i den individuella studieplanen och kan variera över tid efter aktuellt behov.

   För varje doktorand som är antagen vid Högskolan har handledargruppen 160 timmar årligen till förfogande för handledningen. Fördelningen av tiden baseras på förväntade arbetsinsatser, dock ska huvuddelen tillfalla huvudhandledaren. Fördelningen av handledningsresurser specificeras i doktorandens individuella studieplan.

   Utbildning för handledare

   Högskolan i Skövde erbjuder möjlighet till forskarhandledarutbildning.

   Läs mer på Medarbetarportalen (MAP) om anmälan samt tider för pågående kursomgång.

   Handledarkollegium

   Som en del i den kontinuerliga pedagogiska utvecklingen för handledare inom högskolans forskarutbildning i informationsteknologi finns ett handledarkollegium på Högskolan.

   Publicerad: 2020-03-13
   Senast ändrad: 2020-09-09
   Sidansvarig: webmaster@his.se