Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Kurser på forskarnivå

   Högskolan i Skövde erbjuder kurser på forskarnivå i ämnena informationsteknologi och hälsovetenskap. En del kurser ges varje år, medan andra kurser ges vartannat eller vart tredje år. Läs under respektive kurs för information om när den är planerad att ges.

   Doktorander antagna till forskarutbildning vid andra lärosäten i Sverige eller inom andra ämnesområden är välkomna att söka kurserna, efter samråd med sin handledare, om förkunskapskraven är uppfyllda och i mån av plats.

   Observera att kurstillfällen kan ställas in om antalet anmälda kursdeltagare är för lågt.

   Obligatoriska kurser: Informationsteknologi

   Kursstart: VT 2024 (ges varje år)

   Kursansvarig: Jörgen Hansson

   Kursplan IT0950F (pdf)

   Kursen riktar sig till doktorander som behöver diskutera, planera, utföra, rapportera samt kritiskt granska forskningsresultat från olika studier och från vetenskaplig litteratur. Kursen går igenom grundläggande koncept och metoder inom vetenskapen. De används som grundstenar för planering av nya studier med målet att besvara dagens ofta interdisciplinära forskningsfrågor relaterade till komplexa informationstekniska system. Genom föreläsningar och praktiska övningar ska doktoranden utveckla sina färdigheter i kritisk granskning av vetenskaplig litteratur och metoder som används för att åstadkomma ett systematiskt och vetenskapligt förankrat forskningsarbete. Under kursens gång ska doktoranden lära sig att hantera flera teorier och metoder som behövs för att besvara komplexa frågor inom informationsteknologi. Dessutom ska doktoranden diskutera redan etablerade, kombinerade metodansatser och metodologier, som till exempel abduktion, aktionsforskning, design science, sammansatta fallstudier etcetera.

   Kursstart: HT 2023 (ges varje år)
   Kursansvarig:
   Jörgen Hansson

   Kursplan IT0919F (pdf)

   I den här kursen får doktoranden utbildning i att adressera vetenskapliga problem inom informatik med välgrundade argument. Informatik är ett brett vetenskapsområde, som omfattar ett antal underdiscipliner. Kursen tar upp ett brett urval av centrala vetenskapliga teorier inom de subdiscipliner som ingår i Högskolans definition av informationsteknik. Doktoranden får också möjlighet att fördjupa sig i en viss teori baserat på eget intresse.

   Obs! Det är inget formellt förkunskapskrav, men det rekommenderas starkt av kursansvarig, att innan du går den här kursen bör du ha läst en kurs om forskningsmetoder (till exempel IT0918F – Vetenskaplig metod och kommunikation inom informationsteknologi). Att ha grundläggande kunskaper om olika forskningsmetoder kommer sannolikt att ge dig ett betydligt bättre resultat och utbyte av den här kursen.

   Kursstart: VT 2025 (ges vartannat år)
   Kursansvarig:
    Oskar MacGregor

   Kursplan IT0925F (pdf)

   Vad får vi, etiskt sett, göra som en del av vår forskning? Vilken typ av forskning är direkt förbjuden och vilken typ är kontrollerad och begränsad på något sätt? Vi kan ha en allmän uppfattning om svaren på dessa frågor, men för doktorander kan det fortfarande finnas många frågetecken. Kursen undersöker praktiska och teoretiska etiska ramar för forskning för att börja ge svar på dessa frågor och därmed förtydliga vad en forskares etiska rättigheter och ansvar faktiskt är.

   Kursstart: HT 2023 (ges varje år)
   Kursansvarig: Peter Thorvald

   Kursplan IT0927F (pdf)

   Inom ramen för kursen analyseras och diskuteras aktuella forskningsfrågor och forskningsresultat inom ämnet. Kursen tränar också doktoranden att själv presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback till andras forskningsarbeten.

   Obligatoriska kurser: Hälsovetenskap

   Planerad kursstart: HT 2023 (planeras att ges löpande, hela tiden)
   Kursansvarig: Martin Gellerstedt

   Den här kursen erbjuds endast för doktorander på forskarutbildningen i hälsovetenskap vid Högskolan i Skövde. 

   Kursplan HV0901F (pdf) 

   I denna kurs får du utveckla din förmåga att utbyta kunskap och erfarenheter i konstruktiva dialoger och bli rustad för denna viktiga del av vetenskapssamhället. Vidare tränas du i skrivande och granskning av andras vetenskapliga texter. Slutligen breddar kursen kunskaperna inom området: Hälsa i det digitala samhället såväl teoretiskt som metodologiskt.

   Planerad kursstart: HT 2023 (planeras att ges löpande, hela tiden)
   Kursansvarig: Martin Gellerstedt

   Kursplan HV0902F (pdf) 

   I denna kurs får du utveckla din förmåga att utbyta kunskap och erfarenheter i konstruktiva dialoger och bli rustad för denna viktiga del av vetenskapssamhället. Vidare tränas du i skrivande och granskning av andras vetenskapliga texter. Slutligen breddar kursen kunskaperna inom området: Hälsa i det digitala samhället såväl teoretiskt som metodologiskt.

   Planerad kursstart: HT 2023
   Kursansvarig: Ninitha Maivorsdotter 

   Kursplan HV0903F (pdf)

   Denna kurs handlar om hur digitalisering av samhället och speciellt välfärdstjänster kan förändra hur människors hälsa och välbefinnande kan uppnås, främjas, upprätthållas eller hindras. Som deltagare får du reflektera över betydelsen av samhällets digitalisering för hälsovetenskapliga frågeställningar.

   Planerad kursstart: HT 2024
   Kursansvarig: Viveca Larsson

   Kursplan HV0904F (pdf)

   Kursen syftar till att ge doktoranderna ökad kunskap om begrepp, teorier och perspektiv inom det hälsovetenskapliga området. Kursen inleds med en översikt över viktiga begrepp, teorier och perspektiv på hälsa och dess vetenskapsteoretiska grund. Dessa relaterar till de fyra dimensionerna av hälsa i det digitala samhället; (1) Samskapande och deltagande integritet, (2) Integritet och etik, (3) Kunskap och lärande och (4) Jämlikhet och stöd kommer att diskuteras. Vidare ska doktoranden tillägna sig en djupare förståelse för hur hälsa och ojämlikheter i hälsa skapas, främjas, bevaras, hanteras och återhämtas i ett livslångt perspektiv på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

   Valbara kurser: Informationsteknologi

   Planerad kursstart: HT 2025
   Kursansvarig: Sunith Bandaru

   Kursplan IT0917F (pdf)

   Kursen kommer att täcka följande ämnen:

   • optimalitetsteori för enkel och flermålsoptimering
   • klassiska optimeringsmetoder för att lösa optimeringsproblem med ett mål
   • nyckelbegrepp inom flermålsoptimering
   • standardoptimeringsmodeller
   • metaheuristiska algoritmer för att lösa flermålsoptimeringsproblem
   • visualiseringstekniker och metoder för flermålsbeslutsfattande
   • industriella tillämpningar av flermålsoptimering och beslutsanalys
   • hur interaktiv flermålsoptimering kan ta hänsyn till preferenser hos användaren

   Inlämningsuppgifter kommer att utvärdera doktorandens förståelse för teoretiska aspekter av optimering och relaterade algoritmer, medan laborationer kommer att testa förmågan att applicera dem.

   Seminarieuppgiften innefattar studier av relevant litteratur och bidrar till att främja kritisk analys av konkurrerande metoder. Doktoranden kommer även att genomföra ett projekt inom ett område med anknytning till sitt ämnesområde/forskning. Projektet ska redovisas individuellt både skriftligt och muntligt.

   Planerad kursstart: VT 2026
   Kursansvarig: Susanne Durst

   Kursplan IT0932F (pdf)

   Denna kurs ska ge doktoranden en djup introduktion till kvalitativ forskning, design och genomförande.

   Efter genomförd kurs ska doktoranden:

   • veta om olika kvalitativa metoder och metoder som kan användas för att skapa empiriskt material
   • känna till skillnaderna mellan dessa metoder och kan argumentera för deras metodologiska val
   • förstå hur man identifierar när ett forskningsämne kräver kvalitativa forskningsmetoder och kunna välja de lämpligaste metoderna för att svara på den specifika forskningsfrågan
   • ha lärt sig vad en kvalitativ artikel ska innehålla och har en första praktisk erfarenhet av att utveckla en

   Planerad kursstart: VT 2025
   Kursansvarig: Manfred Jeusfeld

   Kursplan IT0934F (pdf)

   Kursen riktar sig till doktorander vars forskningsområde innefattar behovet av att skapa konceptuella modeller av domänen. Metoddesign innefattar aktiviteten att utforma domänspecifika utvecklingsmetoder för informationssystem som bara innehåller de konstruktioner som behövs för måldomänen, särskilt när flera modelleringssynpunkter behöver integreras. En synvinkel är till exempel datautgångspunkten, som gör uttalanden om datakoncepten för den betraktade domänen. I slutet av kursen ska de studerande skapa egna modelleringsmetoder genom att definiera sina konstruktioner och semantik.

   Planerad kursstart: HT 2024
   Kursansvarig: Masood Fathi

   Kursplan IT0939F (pdf)

   Denna kurs studerar vetenskapliga strategier för att stödja beslutsfattande genom matematisk modellering. Kursen behandlar design, förbättring samt drift av komplexa system med hjälp av matematisk modellering och har olika tillämpningar inom företag, teknik, hälsovård och industri. Tonvikt ligger på industriella optimeringsproblem. Optimeringsproblem inom andra områden kommer också att diskuteras i kursen.

   Vid industriell optimering används ibland heuristiska metoder även om analysmetoder, som alltid hittar en optimal lösning, enkelt skulle kunna tillämpas istället. Denna kurs ger doktoranden grundläggande kunskaper i analytiska optimeringsmetoder för att hantera olika industriella problem.
   Kursen innehåller en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen fokuserar på att doktoranden ska lära sig att utveckla olika typer av matematiska optimeringsmodeller och att tillämpa vissa exakta lösningsmetoder för industriella optimeringsproblem. I den praktiska delen kommer doktoranden att lära sig att lösa de matematiska optimeringsmodellerna och kunna använda lämplig metod för varje modelltyp.

   Planerad kursstart: VT 2024 (planeras vartannat år)
   Kursansvarig: Beatrice Alenljung

   Kursplan IT0940F (pdf)

   Kursen syftar till att introducera och fördjupa de forskarstuderandes kunskaper inom det tvärvetenskapliga området User Experience Design (UXD). Kursen introducerar områdets karaktärsdrag, dess tvärvetenskapliga natur och olika tillämpningsområden.

   Kursen fokuserar även på olika aktuella forskningsutmaningar som finns inom området samt diskuterar etiska och samhälleliga aspekter i relation till forskning inom UXD.

   Planerad kursstart: HT 2024
   Kursansvarig: Lissa Holloway-Attaway

   Kursplan IT0942F (pdf)

   I den här kursen kommer doktoranden att utforska förhållandet mellan teknikutveckling och design, informationssystem och samhälle i kontexten av ett intersektionellt och inkluderande forskningsperspektiv. Särskilt fokus kommer att ligga på hur partiskhet och fördomar påverkar tekniskt beslutsfattande och kan förstärka destruktiva och exkluderande maktstrukturer samt olika former av systemiskt förtryck.

   Doktoranden kommer att studera och tillämpa en mängd olika teoretiska perspektiv som är relevanta för intersektionell designpraxis samt presentera och dokumentera forskning inom sitt eget forskningsområde i ett antal seminarieuppgifter.

   Planerad kursstart: VT 2026 
   Kursansvarig: Sunith Bandaru

   Kursplan IT0945F (pdf)

   Planerad kursstart: VT 2024 (planeras vartannat år)
   Kursansvarig: Joe Steinhauer

   Kursplan IT0946F (pdf)

   Den här kursen vänder sig till doktorander inom informationsteknologi som vill skaffa sig en övergripande förståelse för och grundläggande kunskaper inom data science (dataanalys). I dagens forskningsvärld är det ofta nödvändigt att behöva kunna hantera, bearbeta och analysera data. Att utvinna information ur data kräver en förståelse för vilka algoritmer som kan användas för vilket ändamål, vilka för- och nackdelar och vilka risker vissa metoder medför samt hur resultat av dataanalysen behöver utvärderas och redovisas.

   Kursen kommer att ge en inblick i områden som är del av data science (dataanalys), såsom artificial intelligence (artificiell intelligens), machine learning (maskininlärning), data mining (datautvinning), forecasting (prediktiv analys) och data visualisation (datavisualisering).

   Om du är doktorand inom något forskningsområde där du kommer att behöva analysera och utvärdera data av någon form, eller behöver kunna förstå andra forskares dataanalyser, kommer denna kurs ge dig de nödvändiga ingångskunskaperna.  Kursen, som är på doktorandnivå, innehåller praktiska moment, men kräver inga programmeringskunskaper. Kursen är därmed intressant för doktorander såväl med som utan programmeringskunskaper, det vill säga både för de som vill komma i gång med projekt inom data science, och de som önskar att få en förståelse för metoder och tekniker inom data science på en teoretisk nivå.

   Planerad kursstart: TBA
   Kursansvarig:

   Kursplan IT0947F (pdf)

   Planerad kursstart: VT 2025
   Kursansvarig: Maurice Lamb

   Kursplan IT0948F (pdf)

   Hälsovård, tillverkning, logistik och transporter är bara ett fåtal områden som påverkas av den växande utvecklingen inom människa-robotinteraktion (MRI). Den här kursen är för alla som tycker att deras forskning kan påverkas av eller kan påverka robotars förflyttning till interaktion med människor.

   Kursen kräver ingen förmåga (eller önskan) att programmera eller bygga robotar (även om det är välkommet). Kursen är en bra introduktion till hur robotar utvecklas, designas och utvärderas för att integreras i olika områden inom många fält. Samtalen och diskussionerna under kursen kommer att gynnas och förstärkas av studenternas olika ämnesbakgrund.

   Kursen syftar till att fördjupa studenternas kunskaper inom det tvärvetenskapliga området MRI. Inledningsvis introducerar kursen framväxten av och rötterna till MRI, dess tvärvetenskapliga natur och dess olika tillämpningsområden. Kursen fokuserar även på omfattningen och särdragen av den aktuella forskningen inom människa-robotinteraktion, de utmaningar området står för och den tänkta utvecklingen av MRI. Kursen erbjuder ingående studier gällande robotperspektivet, det mänskliga perspektivet och interaktionsperspektivet av MRI.

   Kursen behandlar också utmaningarna med att vara ett tvärvetenskapligt forskningsområde samt etiska och samhälleliga frågor som kan uppstå inom forskning och utveckling av MRI.

   Planerad kursstart: HT 2023
   Kursansvarig: Alexander Karlsson

   Kursplan IT0949F (pdf)

   Kursen tar upp metoder och verktyg för probabilistisk modellering utifrån ett perspektiv som innehas inom områdena artificiell intelligens, maskininlärning och data science. Mer information finns i kursplanen.

   Kurs om hantering av forskningsdata

   Doktorander vid Högskolan i Skövde är välkomna att ansöka till kursen Hantering av forskningsdata för doktorander, 2.0 hp vid Högskolan i Borås och antas i mån av plats.

   Kursen är planerad att ges nästa gång vårterminen 2024.

   Mer information om kursen och anmälan finns i Högskolan i Borås kurskatalog (hb.se), under kursutbud VT2024.

   Högskolebibliotekets undervisningstillfällen

   Högskolebiblioteket erbjuder varje termin undervisningstillfällen i informationssökning, referenshantering, publicering, forskningsdatahantering och bibliometri. Undervisningstillfällena riktar sig främst till doktorander men även övrig personal vid Högskolan är välkommen att anmäla intresse. Läs mer på Medarbetarportalen om bibliotekets kursutbud och datum (kräver inloggning). Undervisningstillfällena sker via Zoom.

   Kurser hos Kunskapsförmedlingen

   Kunskapsförmedlingen är en samlingsplats för svensk forskning inom produkt- och produktionsutveckling, med syftet att göra forskningsresultat mer tillgängliga för industrin, samt att stärka samverkan mellan högskolor, institut och näringsliv.

   Här hittar du Kunskapsförmedlingens kursutbud.

   Kurser på forskarnivå vid andra lärosäten

   Publicerad: 2020-01-31
   Senast ändrad: 2023-05-31
   Sidansvarig: webmaster@his.se