Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Kurser på forskarnivå

   Högskolan i Skövde erbjuder varje termin ett antal kurser på forskarnivå inom ämnesområdet Informationsteknologi. De kurser som är obligatoriska för doktorander inom informationsteknologi ges i nuläget en gång per år, medan de valbara forskarkurserna ges vartannat eller vart tredje år.

   Doktorander från andra lärosäten alternativt inom andra ämnesområden är välkomna att söka kurserna, efter samråd med sin handledare, om förkunskapskraven är uppfyllda och i mån av plats.

   Anmälning till kurser på forskarnivå sker genom mejl till carina.palmgren.karlsson@his.se

   Observera att kurstillfällen kan ställas in om antalet anmälda kursdeltagare är för lågt.

   Anmälan till vårens kurser (VT 2022) 

   OBS! Kursen IT0942F (Inkluderande teknikutveckling och design, 5 hp) - preliminär kursstart vecka 44 2021, är fortfarande valbar!

   Obligatoriska kurser

   • IT0918F, Vetenskaplig metod och kommunikation inom informationsteknologi (7,5 hp)

    Kursstart: VT 2021
    Kursansvarig:
     Jörgen Hansson

    Kursen riktar sig till doktorander som behöver diskutera, planera, utföra, rapportera samt kritiskt granska forskningsresultat från olika studier och från vetenskaplig litteratur. Kursen går igenom grundläggande koncept och metoder inom vetenskapen. De används som grundstenar för planering av nya studier med målet att besvara dagens ofta interdisciplinära forskningsfrågor relaterade till komplexa informationstekniska system. Genom föreläsningar och praktiska övningar ska doktoranden utveckla sina färdigheter i kritisk granskning av vetenskaplig litteratur och metoder som används för att åstadkomma ett systematiskt och vetenskapligt förankrat forskningsarbete. Under kursens gång ska doktoranden lära sig att hantera flera teorier och metoder som behövs för att besvara komplexa frågor inom informationsteknologi. Dessutom ska doktoranden diskutera redan etablerade, kombinerade metodansatser och metodologier, som till exempel abduktion, aktionsforskning, design science, sammansatta fallstudier etc.

    Kursplan

   • IT0919F, Vetenskaplig teoribildning inom informationsteknologi (7,5 hp)

    Kursstart: HT 2021
    Kursansvarig:
     Jörgen Hansson

    I den här kursen får doktoranden utbildning i att adressera vetenskapliga problem inom informatik med välgrundade argument. Informatik är ett brett vetenskapsområde, som omfattar ett antal underdiscipliner. Kursen tar upp ett brett urval av centrala vetenskapliga teorier inom de subdiscipliner som ingår i Högskolans definition av informationsteknik. Doktoranden får också möjlighet att fördjupa sig i en viss teori baserat på eget intresse.

    Kursplan

    Obs! Det är inget formellt förkunskapskrav, men det rekommenderas starkt av kursansvarig, att innan du går den här kursen bör du ha läst en kurs om forskningsmetoder (t.ex. IT0918F – Vetenskaplig metod och kommunikation inom informationsteknologi). Att ha grundläggande kunskaper om olika forskningsmetoder kommer sannolikt att ge dig ett betydligt bättre resultat och utbyte av den här kursen.

   • IT0925F, Forskningsetik (5 hp)

    Kursstart: VT 2021
    Kursansvarig:
     Oskar MacGregor

    Vad får vi, etiskt sett, göra som en del av vår forskning? Vilken typ av forskning är direkt förbjuden och vilken typ är kontrollerad och begränsad på något sätt? Vi kan ha en allmän uppfattning om svaren på dessa frågor, men för doktorander kan det fortfarande finnas många frågetecken. Kursen undersöker praktiska och teoretiska etiska ramar för forskning för att börja ge svar på dessa frågor och därmed förtydliga vad en forskares etiska rättigheter och ansvar faktiskt är.

    Kursplan

   • IT0927F, Vetenskaplig workshop I (5 hp)

    Kursstart: HT 2021
    Kursansvarig: Masood Fathi

    Inom ramen för kursen analyseras och diskuteras aktuella forskningsfrågor och forskningsresultat inom ämnet. Kursen tränar också doktoranden att själv presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback till andras forskningsarbeten.

    Kursplan

   Valbara kurser

   • IT0912F, Experiment inom programvaruutveckling (7,5 hp)

    Planerad kursstart: 
    Kursansvarig:

    Kursplan

   • IT0917F, Industriell optimering och beslutsanalys (7,5 hp)

    Planerad kursstart: HT 2024
    Kursansvarig: Sunith Bandaru

    Kursen kommer att täcka följande ämnen:

    • optimalitetsteori för enkel och flermålsoptimering
    • klassiska optimeringsmetoder för att lösa optimeringsproblem med ett mål
    • nyckelbegrepp inom flermålsoptimering
    • standardoptimeringsmodeller
    • metaheuristiska algoritmer för att lösa flermålsoptimeringsproblem
    • visualiseringstekniker och metoder för flermålsbeslutsfattande
    • industriella tillämpningar av flermålsoptimering och beslutsanalys
    • hur interaktiv flermålsoptimering kan ta hänsyn till preferenser hos användaren

    Inlämningsuppgifter kommer att utvärdera doktorandens förståelse för teoretiska aspekter av optimering och relaterade algoritmer, medan laborationer kommer att testa förmågan att applicera dem.

    Seminarieuppgiften innefattar studier av relevant litteratur och bidrar till att främja kritisk analys av konkurrerande metoder. Doktoranden kommer även att genomföra ett projekt inom ett område med anknytning till sitt ämnesområde/forskning. Projektet ska redovisas individuellt både skriftligt och muntligt.

    Kursplan

   • IT0926F, Systematisk och stringent granskning av artiklar: kvalitativ analys och sökbaserade metoder (4,5 hp)

    Planerad kursstart: 
    Kursansvarig:

    Kursplan

   • IT0928F, Vetenskaplig workshop II (5 hp)

    Planerad kursstart: HT 2021 - INSTÄLLD
    Kursansvarig: Masood Fathi

    Inom ramen för kursen analyseras och diskuteras aktuella forskningsfrågor och forskningsresultat inom ämnet. Doktoranden kommer att få träning i att presentera forskning samt att ge konstruktiv feedback på andras forskningsarbeten.

    Kursen "Scientific workshop in informatics I" är förkunskapskrav till denna kurs.

    Kursplan

   • IT0932F, Kvalitativ forskning (3 hp)

    Planerad kursstart: VT 2023 (prel)
    Kursansvarig: Susanne Durst

    Denna kurs ska ge doktoranden en djup introduktion till kvalitativ forskning, design och genomförande.

    Efter genomförd kurs ska doktoranden:

    • veta om olika kvalitativa metoder och metoder som kan användas för att skapa empiriskt material
    • känna till skillnaderna mellan dessa metoder och kan argumentera för deras metodologiska val
    • förstå hur man identifierar när ett forskningsämne kräver kvalitativa forskningsmetoder och kunna välja de lämpligaste metoderna för att svara på den specifika forskningsfrågan
    • ha lärt sig vad en kvalitativ artikel ska innehålla och har en första praktisk erfarenhet av att utveckla en

    Kursplan

   • IT0933F, Avancerade kognitiva och interaktiva system (7,5 hp)

    Planerad kursstart: 
    Kursansvarig:

    Kursplan

   • IT0934F, Domänspecifik begreppsmodellering och metoddesign (5 hp)

    Planerad kursstart: VT 2022
    Kursansvarig: Manfred Jeusfeld

    Kursplan

   • IT0935F, Att etablera externfinansierade forskningsprojekt, Forskarnivå (4 hp)

    Planerad kursstart: HT 2021 - INSTÄLLD
    Kursansvarig: Jörgen Hansson

    Söktrycket efter extern forskningsfinansiering har ökat kraftigt de senaste åren och finansiärerna ställer allt högre krav. Därför är det viktigt att förstå både implicita och explicita krav på en ansökan. Kursen behandlar viktiga aspekter som behövs för att etablera externfinansierade forskningsprojekt.

    Efter genomförd kurs ska doktoranden:

    • förstå hur Sveriges forskningsfinansieringssystem är uppbyggt
    • förstå hur en forskningsidé utvecklas till ett forskningsprojekt, som beaktar till exempel samarbetspartner, finansiering och kommunikation
    • identifiera relevanta utlysningar
    • förstå hur en ansökan av hög kvalitet som uppfyller finansiärens förväntningar och krav utformas
    • förstå stegen efter forskningsfinansiärens beslut fram till projektstart.

    Kursplan

   • IT0939F, Industriell optimering: modeller och metoder (5 hp)

    Planerad kursstart: HT 2023
    Kursansvarig: Masood Fathi

    Denna kurs studerar vetenskapliga strategier för att stödja beslutsfattande genom matematisk modellering. Kursen behandlar design, förbättring samt drift av komplexa system med hjälp av matematisk modellering och har olika tillämpningar inom företag, teknik, hälsovård och industri. Tonvikt ligger på industriella optimeringsproblem. Optimeringsproblem inom andra områden kommer också att diskuteras i kursen.

    Vid industriell optimering används ibland heuristiska metoder även om analysmetoder, som alltid hittar en optimal lösning, enkelt skulle kunna tillämpas istället. Denna kurs ger doktoranden grundläggande kunskaper i analytiska optimeringsmetoder för att hantera olika industriella problem.
    Kursen innehåller en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen fokuserar på att doktoranden ska lära sig att utveckla olika typer av matematiska optimeringsmodeller och att tillämpa vissa exakta lösningsmetoder för industriella optimeringsproblem. I den praktiska delen kommer doktoranden att lära sig att lösa de matematiska optimeringsmodellerna och kunna använda lämplig metod för varje modelltyp.

    Kursplan

   • IT0940F, User Experience Design (7,5 hp)

    Planerad kursstart: HT 2022
    Kursansvarig: Beatrice Alenljung

    Kursen syftar till att introducera och fördjupa de forskarstuderandes kunskaper inom det tvärvetenskapliga området User Experience Design (UXD). Kursen introducerar områdets karaktärsdrag, dess tvärvetenskapliga natur och olika tillämpningsområden.

    Kursen fokuserar även på olika aktuella forskningsutmaningar som finns inom området samt diskuterar etiska och samhälleliga aspekter i relation till forskning inom UXD.

    Kursplan

   • IT0941F, Dataanalys i handeln (7,5 hp)

    Planerad kursstart: 
    Kursansvarig: Ulf Johansson (Jönköping University)

    Kursen fokuserar på algoritmer, tekniker och metoder för dataanalys inom detaljhandelsdomänen. Specifikt omfattar kursen både den senaste forskningen samt etablerade bästa metoder för dataanalys inom detaljhandeln. En viktig del av kursen är att studera ett antal viktiga applikationer inom detaljhandelsområdet där dataanalys har använts framgångsrikt.

   • IT0942F, Inkluderande teknikutveckling och design (5 hp)

    Planerad kursstart:  HT 2021 - INSTÄLLD! 
    Kursansvarig: Lissa Holloway-Attaway

    I den här kursen kommer doktoranden att utforska förhållandet mellan teknikutveckling och design, informationssystem och samhälle i kontexten av ett intersektionellt och inkluderande forskningsperspektiv. Särskilt fokus kommer att ligga på hur partiskhet och fördomar påverkar tekniskt beslutsfattande och kan förstärka destruktiva och exkluderande maktstrukturer samt olika former av systemiskt förtryck.

    Doktoranden kommer att studera och tillämpa en mängd olika teoretiska perspektiv som är relevanta för intersektionell designpraxis samt presentera och dokumentera forskning inom sitt eget forskningsområde i ett antal seminarieuppgifter.

    Kursplan

   • IT0945F, Statistisk analys och datavisualisering, Forskarnivå (6 hp)

    Planerad kursstart: VT 2022
    Kursansvarig: Sunith Bandaru

    Kursplan

   Högskolebibliotekets undervisningstillfällen

   Högskolebiblioteket erbjuder varje termin undervisningstillfällen i informationssökning, referenshantering och publicering. Undervisningstillfällena riktar sig främst till doktorander men även övrig personal vid Högskolan är välkommen att anmäla intresse. Läs mer på Medarbetarportalen (kräver inloggning) om bibliotekets kursutbud och datum. Undervisningstillfällena kommer att ske via Zoom.

   Kurser hos Kunskapsförmedlingen

   Kunskapsförmedlingen är en samlingsplats för svensk forskning inom produkt- och produktionsutveckling, med syftet att göra forskningsresultat mer tillgängliga för industrin, samt att stärka samverkan mellan högskolor, institut och näringsliv.

   Här hittar du Kunskapsförmedlingens kursutbud.

   Kurser på forskarnivå vid andra lärosäten

   Publicerad: 2020-01-31
   Senast ändrad: 2020-10-06
   Sidansvarig: webmaster@his.se