Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Bedömning av doktorsavhandling och disputation

   Betygsnämnden ska bedöma avhandlingens omfattning och kvalitet samt respondentens prestation vid det offentliga försvaret i relation till examensmålen i högskoleförordningen. För att underlätta bedömningen finns bedömningskriterier för avhandlingen respektive det muntliga försvaret.

   Bedömningskriterier för doktorsavhandlingen

   Avhandlingen ska ha ett omfång och en kvalitet som motsvarar minst fyra års heltidsstudier. Doktorandens egen insats ska vara tydlig och tillräcklig. Observera att det inte är antalet delarbeten som ska värderas utan omfånget och kvaliteten på hela arbetet.

   Bakgrundsbeskrivningar

   Bakgrundsbeskrivningar ska:

   • förankra det specifika forskningsområdet i ett större sammanhang
   • innehålla en relevant och aktuell litteraturgenomgång
   • beskriva kunskapsluckorna i det specifika forskningsområdet
   • förklara motiven till de ingående studierna
   • definiera de relevanta problem som ligger till grund för de frågor man söker besvara

   Hypoteser och frågeställningar

   Hypoteser och frågeställningar ska vara:

   • precist formulerade
   • välavgränsade
   • aktuella
   • tydligt förankrade i det specifika forskningsområdet inom informationsteknologi

   Metoder

   Metoder ska vara:

   • adekvata
   • tillförlitliga
   • beskrivna på tillräcklig detaljnivå

   De ska även motiveras, och dess för- och nackdelar ska diskuteras.

   Resultat

   Resultat ska:

   • bearbetas med adekvata analytiska metoder
   • beskrivas och presenteras tydligt
   • tolkas välavvägt
   • om tillämpbart, vara upprepbara och ge möjlighet till överförbarhet

   Diskussioner och slutsatser

   Diskussioner och slutsatser ska:

   • ge en sammanfattning av fynden och ge perspektiv åt tolkningen
   • binda ihop studiernas olika delar
   • kritiskt granska de uppnådda resultaten
   • diskutera studiernas styrkor och svagheter
   • ställa fynden i relation till forskningsområdets litteratur
   • diskutera studiernas implikationer för forskningsområdet och hur fynden kan appliceras
   • identifiera nya eller kvarstående luckor i forskningsområdet

   Dessutom ska avhandlingen innehålla en etisk diskussion där detta är tillämpligt.

   Bedömningskriterier för det muntliga försvaret

   Respondenten ska visa:

   • brett kunnande inom sitt forskningsområde
   • djup och aktuell kunskap inom sitt specifika forskningsområde
   • förtrogenhet med vetenskaplig metodik och förmåga att bedöma styrkor och svagheter i använda metoder
   • förmåga att formulera, planera och med adekvata metoder angripa en vetenskaplig frågeställning
   • förtrogenhet med den samlade vetenskapliga litteraturen i det specifika forskningsområdet
   • förmåga till vetenskaplig analys och syntes i en akademisk diskussion
   • förmåga att med auktoritet presentera sina forskningsresultat och på ett sakligt och adekvat sätt bemöta ställda frågor och kritik
   • kunnande om god forskningssed och förmåga att göra forskningsetiska bedömningar
   • förmåga att sätta in de egna resultaten i ett större sammanhang och reflektera över forskningens konsekvenser för samhället
   • förmåga att formulera sig kring hur den egna forskningen bidrar till kunskapsutvecklingen
   Publicerad: 2022-10-28
   Senast ändrad: 2022-10-28
   Sidansvarig: webmaster@his.se