Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Roller, ansvar och kompetenskrav vid disputation

   Här kan du läsa om roller, ansvar och kompetenskrav för opponent, betygsnämnd och disputationsordförande.

   Opponenten

   • ska ha lägst docentkompetens eller motsvarande och får inte vara anställd vid Högskolan.

   Före disputationen

   • ska opponenten kritiskt granska hela avhandlingen och förbereda sin opposition.
   • har opponenten skyldighet att anmäla eventuell misstanke om vetenskaplig oredlighet till Högskolans registrator.
   • åligger det opponenten att anmäla eventuella omständigheter som kan innebära jäv. För mer information se Högskolans riktlinjer om jäv (pdf) .

   Under disputationsakten

   • Om valt som alternativ: ska opponenten ge en sammanfattning och egen tolkning av innehållet i avhandlingen samt placera den i förhållande till övrig forskning inom ämnesområdet.
   • ska opponenten genomföra oppositionen, vilket innebär att lyfta fram de centrala resultaten, kritiskt diskutera avhandlingen samt föra en diskussion om innehållet med respondenten. Opponenten diskuterar avhandlingen med respondenten genom att ställa frågor och ge synpunkter och gör det därmed möjligt för respondenten att visa sin förväntade kunskap och förmåga att diskutera resultaten. Här diskuteras också framtida forskningsarbete. Detta är den centrala delen av disputationsakten då respondentens förmåga att besvara frågorna ingår i betygssättningen.

   Efter disputationsakten

   • förväntas opponenten delta i betygsnämndens överläggningar, men lämnar sammanträdet innan betygsnämnden fattar sitt beslut.

   Betygsnämnden

   • är examinator för doktorsavhandlingen och doktorandens försvar av avhandlingen i samband med disputationen. Information om bedömningskriterier finns under Bedömning av doktorsavhandling och disputation (eller på engelska under Assessment of a PhD thesis and defense).
   • ska bestå av tre ordinarie ledamöter och en ersättare. Högst en av de ordinarie får vara anställd vid Högskolan i Skövde, minst en ska komma från annat svenskt lärosäte.
   • Båda könen ska vara representerade.
   • Varje ledamot ska ha lägst docentkompetens eller motsvarande.

   Före disputationen

   • ska betygsnämnden kritiskt granska hela avhandlingen och förbereda sin examination.
   • har betygsnämndens ledamöter skyldighet att anmäla eventuell misstanke om vetenskaplig oredlighet till Högskolans registrator.
   • åligger det betygsnämndsledamöterna att anmäla eventuella omständigheter som kan innebära jäv. För mer information se Högskolans riktlinjer om jäv (pdf).

   Under disputationsakten

   • ska betygsnämndens ledamöter ställa frågor till respondenten om avhandlingens innehåll samt bedöma respondentens förmåga att dels försvara avhandlingen, dels besvara opponentens och övrigas frågor.

   Efter disputationsakten

   • sammanträder betygsnämnden och utser inom sig en ordförande (en av de tre ordinarie ledamöterna). Betygsnämnden är beslutsför då alla ledamöter är närvarande. Opponenten förväntas delta i överläggningarna. Handledare har rätt att närvara, och en av dem (normalt huvudhandledaren) ska närvara vid sammanträdet samt delta i överläggningarna. När överläggningarna anses klara ska opponenten och samtliga handledare lämna rummet.
   • Betygsnämnden fattar beslut om betyg. Majoritetsbeslut gäller och betyg avges endast som godkänd eller underkänd. Vid betygssättningen ska både avhandlingens innehåll och respondentens presentation, diskussion och försvar av den bedömas.
   • Om betygsnämnden godkänner avhandlingen får skälen inte redovisas i examinationsprotokollet. Detsamma gäller om en enskild ledamot reserverar sig mot beslutet.
   • Om avhandlingen underkänns ska skälen redovisas. Detsamma gäller om en enskild ledamot reserverar sig mot detta beslut. Underkänns avhandlingen är det också möjligt för handledaren att lämna ett särskilt yttrande.
   • Examinationsprotokollet från betygsnämndens möte fylls i och undertecknas av samtliga ledamöter i betygsnämnden.
   • Betygsnämnden tillkännager snarast möjligt sitt beslut.
   • Examinationsprotokollet från betygsnämndens sammanträde överlämnas till ordföranden för disputationsakten.

   Disputationsordförande

   • ska vara verksam vid den institution som doktoranden tillhör.

   Före disputationen ska disputationsordförande

   • sätta sig in i sitt uppdrag och ansvar samt, vid behov, kommunicera frågor med berörda (huvudhandledare, doktorand…).

   I samband med disputationen ska disputationsordföranden

   • leda disputationsakten.
   • ansvara för att disputationen genomförs som den ska. Hen ska även kontrollera att alla är på plats när akten börjar. Om opponent eller betygsnämndsledamot inte infinner sig ska disputationsordföranden undersöka om disputationen kan flyttas till senare tidpunkt samma dag om anledningen till frånvaro är försening eller se till att utsedd ersättare för betygsnämndsledamot träder in.
   • hälsa alla välkomna, presentera respondenten, titeln på avhandlingen, opponenten samt ledamöterna i betygsnämnden.
   • presentera eventuell relevant information om var forskningen utförts och om övriga inblandade.
   • redogöra för ordningen vid disputationsakten och se till att den genomförs som den ska.
   • lämna ordet till respondenten, som redogör för eventuella korrigeringar av tryckfel och/eller andra rättelser i avhandlingen (errata).
   • lämna ordet till respondent och opponent i den ordning som valts.
   • ge betygsnämndens ledamöter möjlighet att ställa frågor till respondenten och kommentera avhandlingen.
   • ge samtliga åhörare möjlighet att ställa frågor till respondenten och kommentera avhandlingen.
   • tacka de medverkande och förklara disputationsakten avslutad.

   Efter disputationsakten ska disputationsordförande

   • överlämna underlag för examinationsprotokoll och eventuell annan information till betygsnämnden.
   • se till att betygsnämnden inom sig utser en ordförande. Därefter lämnar disputationsordförande sammanträdet.
   • kontrollera att examinationsprotokollet är fullständigt ifyllt och undertecknat.
   • ansvara för att det signerade examinationsprotokollet från sammanträdet lämnas till Högskolans registrator för diarieföring och expediering.
   Publicerad: 2020-05-26
   Senast ändrad: 2022-10-28
   Sidansvarig: webmaster@his.se