Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Roller, ansvar och kompetenskrav vid licentiatseminarium

   Här kan du läsa om roller, ansvar och kompetenskrav för opponent, examinator och ordförande i samband med licentiatseminarier.

   Opponenten

   • ska ha lägst doktorsexamen och får inte vara anställd vid Högskolan.
   • bör vara en senior forskare inom relevant ämnesområde.

   Före licentiatseminariet

   • ska opponenten kritiskt granska hela avhandlingen och förbereda sin opposition.
   • har opponenten skyldighet att anmäla eventuell misstanke om vetenskaplig oredlighet till Högskolans registrator.
   • åligger det opponenten att anmäla eventuella omständigheter som kan innebära jäv. För mer information se Högskolans riktlinjer om jäv (pdf).

   Under licentiatseminariet

   • Om valt som alternativ: opponenten ger en sammanfattning och egen tolkning av innehållet i avhandlingen samt placerar den i förhållande till övrig forskning inom ämnesområdet.
   • ska opponenten genomföra oppositionen, vilket innebär att lyfta fram de centrala resultaten, kritiskt diskutera avhandlingen samt föra en diskussion om innehållet med respondenten. Opponenten diskuterar avhandlingen med respondenten genom att ställa frågor och ge synpunkter och gör det därmed möjligt för respondenten att visa sin förväntade kunskap och förmåga att diskutera resultaten. Här diskuteras också eventuellt framtida avhandlingsarbete. Detta är den centrala delen av licentiatseminariet då respondentens förmåga att besvara frågorna ingår i betygssättningen.

   Efter licentiatseminariet

   • förväntas opponenten delta i överläggningar med examinator och handledare innan examinator fattar sitt beslut.

   Examinatorn

   • är ensam examinator för licentiatavhandlingen och doktorandens försvar av avhandlingen i samband med licentiatseminariet.
   • ska ha lägst docentkompetens eller motsvarande och får inte vara anställd vid Högskolan.

   Examinatorn kan i vissa fall även inneha rollen som opponent – se uppdrag för opponent ovan.

   Före licentiatseminariet

   • ska examinatorn kritiskt granska hela avhandlingen och förbereda sin examination.
   • har examinatorn skyldighet att anmäla eventuell misstanke om vetenskaplig oredlighet till Högskolans registrator.
   • åligger det examinatorn att anmäla eventuella omständigheter som kan innebära jäv. För mer information se Högskolans riktlinjer om jäv (pdf).

   Under licentiatseminariet

   • ska examinatorn ställa frågor till respondenten om avhandlingens innehåll samt bedöma respondentens förmåga att dels försvara avhandlingen, dels besvara opponentens och övrigas frågor.

   Efter licentiatseminariet

   • ges examinatorn tillfälle att diskutera avhandling och genomfört försvar tillsammans med opponent och huvudhandledare.
   • Examinatorn fattar beslut om betyg. Betyg avges endast som godkänd eller underkänd. Vid betygssättningen ska både avhandlingens innehåll och respondentens presentation, diskussion och försvar av den bedömas.
   • Om examinatorn godkänner avhandlingen får skälen inte redovisas i examinationsprotokollet.
   • Om avhandlingen underkänns ska skälen redovisas. Underkänns avhandlingen är det också möjligt för handledaren att lämna ett särskilt yttrande.
   • Examinationsprotokollet fylls i och undertecknas av examinatorn.
   • Examinatorn tillkännager snarast möjligt sitt beslut.
   • Examinationsprotokollet lämnas till ordförande för licentiatseminariet.

   Licentiatseminariets ordförande

   • ska vara verksam vid den institution som doktoranden tillhör.

   Före licentiatseminariet ska licentiatseminariets ordförande

   • sätta sig in i sitt uppdrag och ansvar samt, vid behov, kommunicera frågor med berörda (huvudhandledare, doktorand…).

   Under licentiatseminariet ska licentiatseminariets ordförande

   • leda licentiatseminariet.
   • ansvara för att seminariet genomförs som det ska. Hen ska även kontrollera att alla är på plats när seminariet börjar. Om opponent eller examinator inte infinner sig ska ordföranden undersöka om licentiatseminariet kan flyttas till senare tidpunkt samma dag om anledningen till frånvaro är försening eller till annan dag.
   • hälsa alla välkomna, presentera respondenten, titeln på avhandlingen, opponenten samt examinatorn.
   • presentera eventuell relevant information om var forskningen utförts och om övriga inblandade.
   • redogöra för ordningen vid seminariet.
   • lämna ordet till respondenten, som redogör för eventuella korrigeringar av tryckfel och/eller andra rättelser i avhandlingen (errata).
   • lämna ordet till respondent och opponent i den ordning som valts.
   • ge examinatorn möjlighet att ställa frågor till respondenten och kommentera avhandlingen.
   • ge samtliga åhörare möjlighet att ställa frågor till respondenten och kommentera avhandlingen.
   • tacka de medverkande och förklara licentiatseminariet avslutat.

   Efter licentiatseminariet ska licentiatseminariets ordförande

   • överlämna underlag för examinationsprotokoll och eventuell annan information till examinator innan ordförande lämnar sammanträdet.
   • kontrollera att examinationsprotokollet är fullständigt ifyllt och undertecknat.
   • ansvara för att det signerade examinationsprotokollet från sammanträdet lämnas till Högskolans registrator för diarieföring och expediering.
   Publicerad: 2020-05-26
   Senast ändrad: 2020-05-26
   Sidansvarig: webmaster@his.se