Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram, 120 hp

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det biologiska eller medicinska området (eller motsvarande) omfattande minst 180 högskolepoäng. Med det biologiska området åsyftas här program med exempelvis molekylärbiologisk, biokemisk, mikrobiologisk eller fysiologisk inriktning. Med medicinska området åsyftas här program i huvudsak inriktade mot biomedicin men även program inriktade mot farmakologi. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Masterexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

Molekylär medicin är ett växande område där man försöker att förstå olika molekylära och cellulära mekanismer som ligger till grund för olika sjukdomar. Huvudsyftet är att använda denna kunskap för att kunna förutsäga, diagnostisera, förebygga samt behandla dessa sjukdomar. Inom detta område så definieras en biomarkör som en molekylär eller cellulär markör som kan mätas på ett objektivt sätt. Tanken är att man ska kunna använda denna information som en indikator på normala biologiska processer, patogena processer eller farmakologiska responser på olika terapeutiska behandlingar. T.ex. så är molekylen PSA en biomarkör som används idag vid preliminär diagnostik för prostatacancer.

Vid Högskolan i Skövde så erbjuder vi "Biomarkörer inom molekylär medicin", ett två-årigt masterprogram där du kommer lära dig att identifiera, verifiera och validera biomarkörer inom molekylär medicin genom att använda olika systembiologiska metoder.

Vad läser du?

Programmet fokuserar främst på fördjupade och forskningsinriktade studier inom molekylärbiologi, bioinformatik och systembiologi. Stor vikt läggs på självständigt laborativt arbete samt datorbaserad analys av experimentella biologiska data.

Under programmets första del läser du avancerade kurser i molekylärbiologi, molekylär medicin, biostatistik samt bioinformatik. Därefter fortsätter du med avancerade kurser i systembiologi, expressionsanalys, multivariat analys, "Next Generation Sequencing" (NGS), samt analys av biomarkördata. Huvudfokus under denna del av studierna är analys av experimentella biologisk data, främst för att lära sig identifiera, verifiera och validera biomarkörer inom molekylär medicin med hjälp av olika systembiologiska metoder. Genom att använda olika multivariata tekniker kommer du dessutom att lära dig att kombinera olika biomarkörer för att kunna diagnostisera olika sjukdomstillstånd.

Programmet avslutas med ett examensarbete på 45 högskolepoäng där du kommer att använda dina förvärvade teoretiska och laborativa kunskaper för att lösa ett relevant forskningsproblem inom systembiologi (med ett fokus på biomarkörer inom molekylär medicin). Examensarbetet utförs individuellt under ledning av en kvalificerad handledare och kan utföras antingen på Högskolan i Skövde, vid ett av våra femton partnerföretag eller externt vid ett annat lärosäte eller företag i Sverige eller utomlands.

All undervisningen sker på engelska.

Efter avslutade studier

Efter avslutade studier kan du t.ex. arbeta inom analys- och läkemedelsföretag, sjukhus eller vid företag i biotekniksektorn. Du kan också fortsätta med forskarstudier eller annan forskning vid statliga eller privata forskningsinstitut i Sverige eller utomlands.

Forskning på Högskolan inom systembiologi

Läs mer på hemsidan Forskningscentrum i systembiologi

 

 

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det biologiska eller medicinska området (eller motsvarande) omfattande minst 180 högskolepoäng. Med det biologiska området åsyftas här program med exempelvis molekylärbiologisk, biokemisk, mikrobiologisk eller fysiologisk inriktning. Med medicinska området åsyftas här program i huvudsak inriktade mot biomedicin men även program inriktade mot farmakologi. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Masterexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

MAGNUS FAGERLIND

Programansvarig


0500-448637
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaMalin Westlund

studievägledare

Malin Westlund

malin.westlund@his.se
0500-448091