Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Akademisk ordlista

   Här beskriver vi en mängd vanliga ord och begrepp inom den akademiska världen. En del är lite åldrade eller används oftare på mer traditionella högskolor och universitet. Andra är vanliga här men kanske inte används så ofta utanför högskolan.

   A

   Adjunkt
   Även kallad universitetsadjunkt. Lärare på högskola eller universitet, med minst grundläggande högskoleutbildning.

   Akademisk kvart
   Ett akademiskt tidsbegrepp som innebär att något börjar 15 minuter efter utsatt tid. Det är ett gammalt uttryck som har sin grund i att studenter förr inte hade egna klockor, utan var hänvisade till kyrkklockorna. När kyrkklockan slog hade de 15 minuter på sig att hinna till föreläsningen.

   Akademisk utbildning
   Alla utbildningar på Högskolan i Skövde är akademiska utbildningar. Det innebär att de är huvudsakligen teoretiska och bygger på vetenskap, men praktiska inslag förekommer på de flesta av våra utbildningar.

   Alumn
   Alumn blir du när du har studerat färdigt vid en högskola eller ett universitet. Efter att du läst klart din utbildning vid Högskolan i Skövde är du en Skövde-alumn och kan ingå i de olika alumnnätverk som finns. Ordet kommer från latinets ”alumnus” och betyder elev.

   Användarkonto
   När du har blivit antagen till kurs på Högskolan i Skövde får du ett användarkonto. Med kontot kan du logga in på Högskolans datorer, Studentportal, lärplattformen Canvas och får tillgång till trådlöst nätverk. 

   Avhandling
   Ett omfattande skriftligt vetenskapligt arbete som läggs fram och försvaras vid en offentlig disputation. Akademiska avhandlingar som skrivs vid Högskolan i Skövde är licentiatavhandling och doktorsavhandling. Båda räknas som vetenskaplig publicering, alltså forskningsresultat.

   C

   C-uppsats
   I ett kandidatprogram ingår alltid en C-uppsats, eller kandidatuppsats. Uppsatsen är ett självständigt, akademiskt, utredande forskningsarbete som vanligtvis motsvarar 15 hp. C-uppsatsen är en förutsättning för att få din kandidatexamen.

   Campus
   Området runt Högskolan kallas för campus. På Högskolan i Skövdes campus finns föreläsningssalar, bibliotek, studentbostäder, lektionssalar, gym, grönområde, caféer och restauranger.

   Canvas
   Det är en webbaserad samarbets- och lärplattform för dig som studerar på Högskolan i Skövde. På Canvas hittar du kursmaterial, instruktioner och uppgifter. Du får tillgång till Canvas när du har aktiverat ditt användarkonto för Högskolan i Skövde och registrerat dig på din kurs.

   D

   D-uppsats
   I ett magisterprogram ingår alltid en D-uppsats, eller magisteruppsats, på 15-30 hp. Uppsatsen är ett självständigt, akademiskt, utredande forskningsarbete. D-uppsatsen är en förutsättning för att få din magisterexamen.

   Dekan
   Ordförande för fakultetsnämnden. Högskolan har också en prodekan som är vice ordförande.

   Diploma Supplement
   Det är en beskrivning på engelska av din utbildning och dess plats i det svenska utbildningssystemet och när du tar ut din examen får du även ett Diploma Supplement.

   Disciplinnämnd
   Nämnd på Högskolor och universitet som beslutar om varning eller avstängning av student som exempelvis använt otillåtna hjälpmedel vid tentamen.

   Dispens
   Befrielse från något.

   Disputera/disputation
   När en doktorand, även kallat forskarstuderande, inför publik, offentligt försvarar sin avhandling. Efteråt erhåller personen en doktorsexamen.

   Docent
   Akademisk titel. Person som i regel har fördjupat sin forskning efter avlagd doktorsexamen.

   Doktor
   Akademisk titel. Person som har disputerat, avlagt doktorsexamen.

   Doktorand
   Person som är antagen till och håller på med sin forskarutbildning. Kallas ibland även för forskarstuderande.

   E

   Examensarbete
   Ett examensarbete, även kallat exjobb, är samma sak som den uppsats du skriver, oftast i slutet av din utbildning. Uppsatsen skrivs av studenter på kandidat- och magisternivå, se C-uppsats och D-uppsats. 

   Examensbevis
   Ett dokument med bevis på att du gått igenom en högskoleutbildning och uppfyller kraven för din examen. Examensbeviset innehåller information om studiernas omfattning och innehåll. Där framgår också en examensbenämning och vid vilken högskola examen har tagits ut.

   Examination
   Det eller de kursmoment som ger underlag för betygssättning. En examination kan vara allt från en inlämningsuppgift eller muntlig diskussion under ett seminarium till en salstentamen eller en uppsats.

   Examinator
   Den lärare som sätter ditt betyg i en kurs, på ett kursmoment (examination) eller på din uppsats.

   F

   Fakultet
   En del av en högskola eller ett universitet som organisatoriskt står över institutionerna. Fakulteten har det högsta ansvaret för forskning och utbildning inom en ämnesgrupp.

   Fakultetsnämnden
   Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för kvalitetssäkring av Högskolans utbildning och forskning. Nämnden leds av en dekan och en prodekan.

   Föreläsning
   En föreläsning är en längre, muntlig presentation inför en grupp åhörare. Syftet är att informera eller undervisa i ett visst ämne. Det går att ställa frågor under och i anslutning till föreläsningen, men gruppdiskussioner och liknande är ovanliga – de sker istället under seminarium.

   H

   Högskolepoäng (hp)
   Det är ett mått på antalet poäng du får för varje kurs eller den utbildning du läser på högskola eller universitet. Högskolepoäng förkortas hp. En termin heltidsstudier motsvarar 30 hp och ett läsår, 60 hp.

   I

   Institution
   En del av en högskola eller ett universitet. Vid en institution bedrivs utbildning och forskning inom ett eller flera ämnen som ligger nära varandra. Vid Högskolan i Skövde finns fem institutioner, Institutionen för biovetenskap (IBI), Institutionen för handel och företagande (IHF), Institutionen för hälsovetenskaper (IHV), Institutionen för informationsteknologi (IIT) samt Institutionen för ingenjörsvetenskap (ING).

   K

   Kandidatprogram
   Omfattar 180 högskolepoäng (hp), vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Efter avslutade studier får du en kandidatexamen.

   Kandidatexamen
   Examen efter tre års heltidsstudier och en kandidatexamen är 180 hp.

   Kandidatuppsats
   I ett kandidatprogram ingår alltid en kandidatuppsats, också kallad C-uppsats. Uppsatsen är ett självständigt, utredande forskningsarbete som vanligtvis motsvarar 15 hp. Kandidatuppsatsen är en förutsättning för att få din kandidatexamen.

   Kurs
   En kurs kan ges fristående eller ingå i ett utbildningsprogram. Du kan välja att läsa bara enstaka kurser eller sätta samman ett eget kurspaket för att på det viset skapa en egen utbildning som kan leda till en examen.

   Kårhus
   Studentkåren har ofta sin verksamhet i ett kårhus och det blir en naturlig samlingsplats för studenterna. I Skövde kallas kårhuset Boulogner. Där hålls både stora och små evenemang såsom studentsittningar med olika teman och pubkvällar. Kårhuset Boulogner ligger endast några minuters promenad från campus.

   L

   Lektor
   Även kallad universitetslektor. En lektor är en lärare som har disputerat och har en doktorsexamen.

   Licentiat/licentiatexamen
   En slags ”mellanexamen” på forskarnivå, som en doktorand kan avlägga under sina forskarstudier. Licentiaten är ofta frivillig, och motsvarar ungefär en halv doktorsexamen. Licentiatexamen finns på olika sätt i olika länder, men endast Finland har licentiat på samma vis som i Sverige.

   Lärosäte
   En skola för högre utbildning. Lärosäte syftar oftast på högskola eller universitet.

   Läsperiod
   Terminen kan delas in i olika läsperioder och varje läsperiod avslutas med en tentamensvecka.

   M

   Magisterprogram
   När du har avslutat din kandidatutbildning kan du läsa ett magisterprogram på 60 hp, vilket motsvarar ett års heltidsstudier. Sedan kan du ta ut en magisterexamen. I magisterutbildningen ingår en magisteruppsats, även kallad D-uppsats.

   Masterprogram
   När du har avslutat din kandidatutbildning kan du läsa ett masterprogram på 120 hp, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Sedan kan du ta ut en masterexamen. I masterutbildningen ingår en masteruppsats, även kallad E-uppsats, vanligtvis på 30 hp.

   O

   Omtentamen/omtenta
   Kan du göra om du inte får godkänt på en tentamen. En omtentamen skrivs ofta några veckor efter tentamenstillfället.  

   Opponering
   Opponering är ett seminarium där du presenterar och försvarar din uppsats eller ditt examensarbete. En medstudent, kallad opponent, kommer att ställa kritiska frågor kring uppsatsen och du kommer troligtvis själv även opponera på någon annans uppsats. Först efter opponeringen sätter en examinator betyg på din uppsats.

   P

   Prefekt
   Professor eller annan lärare som leder institutionen.

   Professor
   Professor är den högsta lärartjänsten vid ett universitet eller högskola. Professorer arbetar med utbildning, forskning och handledning. Efter pensionering läggs emeritus eller emerita till titeln.

   Programstudent
   Student vid högskola eller universitet som läser ett utbildningsprogram.

   Prorektor
   Prorektor är rektors ställföreträdande och utses av Högskolans styrelse. Prorektor har även ansvar för Högskolans samverkan med offentlig sektor.

   R

   Reell kompetens
   Kallas den kompetens du har skaffat dig på ett annat sätt än genom det vanliga skolsystemet. Det kan exempelvis vara arbetslivserfarenhet eller odokumenterade studier.

   Registrering
   När du är antagen till en kurs och har tackat ja på antagningsbeskedet måste du registrera dig på kursen för att behålla platsen. Registreringen är obligatorisk och du registrerar dig via Studentportalen.

   Rektor
   Rektor är myndighetschef och högste företrädare för en högskola eller universitet. Högskolan i Skövdes rektor utses av regeringen, efter förslag från Högskolans styrelse. Anställningen varar i högst sex år och kan förnyas vid två tillfällen om tre år vardera.

   S

   Seminarium
   Ett seminarium är en undervisningsform som ofta innebär att kursdeltagarna arbetar tillsammans med ett problem eller en frågeställning. Ett seminarium är interaktivt och bygger mycket på diskussion. Ofta finns en coach eller samtalsledare till hjälp.

   Stipendium
   Gåva/ekonomiskt bidrag med syfte att stödja exempelvis studenter. En del stipendier är riktade till vissa lärosäten och ämnen, andra till ett specifikt geografiskt område eller till utlandsstudier. När du studerar finns det många olika stipendier att söka. Du måste göra en ansökan och uppfylla kraven för just det stipendium du söker. 

   Studentkår
   En medlemsstyrd intresseorganisation för studenter vid högskola eller universitet. Kåren ser till att det hålls en hög kvalitet på Högskolans utbildningar och studiemiljöer. Den studentkår som är aktiv vid Högskolan i Skövde heter Studentkåren i Skövde.

   Studentportalen
   Högskolan i Skövdes webb för studenter. Här hittar du allt om dina studier, registreringar, avklarade högskolepoäng och tentamensanmälan. Du hittar information om vilken typ av stöttning du kan få, kontaktuppgifter till olika studentstödjande funktioner, öppettider, samt nyheter och kalenderhändelser för studenter.

   T

   Tenta
   Tentamen kallas även för tenta.

   Tentamen
   Ett prov på högskola eller universitet. Det kan vara både skriftligt eller muntligt och ges i samband med kursavslut. I plural används benämningen tentamina. 

   Tentavecka
   En vecka då många tentamina hålls samtidigt.

   Tvärvetenskap
   Vetenskap som är gränsöverskridande, det vill säga anknyter till flera olika vetenskapsområden.

   U

   Uppdragsutbildning
   Kurser/utbildningar som högskolan ger på uppdrag av myndighet, organisation eller företag.

   Uppsats
   Ett självständigt, akademiskt, utredande forskningsarbete som skrivs av studenter på kandidatnivå, magisternivå eller masternivå.

   Ö

   Öppet hus
   Högskolan anordnar varje år i mars ett Öppet hus för att de som är intresserade av högskolans utbildningar och vill få en inblick i livet som student.

   Publicerad: 2020-02-07
   Senast ändrad: 2023-07-26
   Sidansvarig: webmaster@his.se