Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Ämnen vid Högskolan

   Vid Högskolan i Skövde bedrivs utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom 28 ämnen, varav 16 är huvudområden och 12 resursämnen. Utbildning på forskarnivå bedrivs inom två ämnen.

   Ett huvudområde är ett ämne där en generell examen kan utfärdas. Inom ett resursämne kan studier på grundläggande nivå bedrivas men ingen examen kan utfärdas.

   Här hittar du uppgifter om bland annat vilken lärare som ansvarar för ämnet, vad ämnet handlar om, dess engelska benämning, vilken examensnivå som finns för huvudområdet samt olika klassificeringar. Beslut om dessa uppgifter fattas av rektor och fakultetsnämnden.

   Huvudområden

   Ämnesdefinition

   Bioinformatik definieras som vetenskapen om utveckling och tillämpning av datorbaserade metoder, algoritmer och verktyg, med fokus på biologiska frågeställningar. Området innefattar metodutveckling och tillämpning för att analysera, modellera, representera, bearbeta och visualisera biologiska data.

   • Engelsk benämning: Bioinformatics
   • Examensnivå: Magisterexamen
   • Utbildningsområde: Naturvetenskap
   • Ämneskod: BII
   • Ämnesgrupp: Biologi (BI1)
   • Huvudområdesgrupp: Biologi (42120)
   • Institution: Institutionen för biovetenskap
   • Ämnesansvarig lärare: Björn Olsson

   Ämnesdefinition

   Biomedicin definieras som studiet av människans normala biologi och biologi vid sjukdom samt sjukdomars profylax, diagnostik och behandling. I ämnet biomedicin inkluderas vetenskapsområdena anatomi, fysiologi, genetik, mikrobiologi, immunologi, farmakologi och patologi.

   • Engelsk benämning: Biomedicine
   • Examensnivå: Kandidatexamen
   • Utbildningsområde: Medicin/Naturvetenskap
   • Ämneskod: BMA
   • Ämnesgrupp: Medicin (ME1)
   • Huvudområdesgrupp: Medicin/Biomedicin (72110)
   • Institution: Institutionen för hälsovetenskaper
   • Ämnesansvarig lärare: Linda Handlin
   • Biträdande ämnesansvarig lärare: Anna Benrick

   Ämnesdefinition

   Biovetenskap är studiet av biologiska strukturer, processer och funktioner på olika nivåer från biomolekyler till levande celler, organsystem, hela organismer, populationer, arter och ekosystem. Området innefattar även studiet av de levande organismernas uppkomst och interaktioner med den miljö de lever i. Vidare inkluderas biologiska tillämpningar inom olika områden som medicin, jordbruk, livsmedelsproduktion och natur- och miljövård.

   • Engelsk benämning: Bioscience
   • Examensnivå: Magisterexamen
   • Utbildningsområde: Naturvetenskap
   • Ämneskod: BVA
   • Ämnesgrupp: Biologi (BI1)
   • Huvudområdesgrupp: Biologi (42120)
   • Institution: Institutionen för biovetenskap
   • Ämnesansvarig lärare: Niclas Norrström
   • Biträdande ämnesansvarig lärare: Erik Gustafsson

   Ämnesdefinition

   Folkhälsovetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som studerar hälsan samt dess förändring och fördelning mellan olika befolkningsgrupper i takt med samhällets förändringar och dess utmaningar. Folkhälsovetenskap fokuserar på att förstå samhällets, arbetslivets, hälsosystemens, levnadsvillkorens och klimatets betydelse för befolkningens hälsa lokalt och globalt. Slutmålet är att bibehålla eller uppnå en god hälsa för såväl nuvarande som kommande generationer med fokus på jämlikhet i hälsa.

   • Engelsk benämning: Public Health Science
   • Examensnivå: Magisterexamen
   • Utbildningsområde: Vård
   • Ämneskod: FHA
   • Ämnesgrupp: Folkhälsovetenskap (FH1)
   • Huvudområdesgrupp: Folkhälsovetenskap (72010)
   • Institution: Institutionen för folkhälsovetenskaper
   • Ämnesansvarig lärare: Gabriele Eiben

   Ämnesdefinition

   Företagsekonomi omfattar områden som internt och externt är kopplade till hur företag och organisationer effektivt och hållbart hanterar sina villkor och begränsade resurser. Området utvecklar kunskap och färdigheter för att analysera, förstå och hantera organisationers utmaningar, möjligheter och lösningar.

   • Engelsk benämning: Business Administration
   • Examensnivå: Magisterexamen
   • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
   • Ämneskod: FÖA
   • Ämnesgrupp: Företagsekonomi (FE1)
   • Huvudområdesgrupp: Företagsekonomi (34010)
   • Institution: Institutionen för handel och företagande
   • Ämnesansvarig lärare: Torbjörn Ljungqvist

   Ämnesdefinition

   Informationsteknologi är det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle.

   • Engelsk benämning: Informatics
   • Examensnivå: Masterexamen
   • Utbildningsområde: Teknik
   • Ämneskod: ITE
   • Ämnesgrupp: Datateknik (DT1)
   • Huvudområdesgrupp: Datavetenskap och systemvetenskap (48110)
   • Institution: Institutionen för informationsteknologi
   • Ämnesansvarig lärare: Jonas Gamalielsson

   Ämnesdefinition

   Ämnet integrerad produktutveckling omfattar teknik, metoder, arbetssätt och arbetsorganisation för ökad effektivitet och lärande i produktutveckling.

   • Engelsk benämning: Product Design Engineering
   • Examensnivå: Kandidatexamen
   • Utbildningsområde: Design och Teknik
   • Ämneskod: IPO
   • Ämnesgrupp: Maskinteknik (MT1)
   • Huvudområdesgrupp: Produktutveckling (52120)
   • Institution: Institutionen för ingenjörsvetenskap
   • Ämnesansvarig lärare: Anna Brolin

   Ämnesdefinition

   Kognitiv neurovetenskap är "the biology of the mind": ett multidisciplinärt område vars centrala syfte är att teoretiskt förbinda och integrera de psykologiska vetenskaperna (speciellt kognitiv vetenskap) med de biologiska vetenskaperna (speciellt neurovetenskap). Området har en unik profilering mot studiet av medvetandet och dess relation till hjärnan, speciellt förändrade och högre medvetandetillstånd, såsom drömmar, hypnos, meditation, positiva emotionella tillstånd och subjektivt välbefinnande.

   • Engelsk benämning: Cognitive Neuroscience
   • Examensnivå: Magisterexamen
   • Utbildningsområde: Naturvetenskap
   • Ämneskod: KUO
   • Ämnesgrupp: Biologi (BI1)
   • Huvudområdesgrupp: Biologi (42120)
   • Institution: Institutionen för biovetenskap
   • Ämnesansvarig lärare: Andreas Kalckert

   Ämnesdefinition

   Ämnet maskinteknik ses som ett samlingsbegrepp för konsten att konstruera, tillverka och använda maskinell utrustning för specifika ändamål. Ämnet har en särskild profilering mot modellering och digitalisering av maskintekniska problem.

   • Engelsk benämning: Mechanical Engineering
   • Examensnivå: Kandidatexamen
   • Utbildningsområde: Teknik
   • Ämneskod: MTA
   • Ämnesgrupp: Maskinteknik (MT1)
   • Huvudområdesgrupp: Maskinteknik (52110)
   • Institution: Institutionen för ingenjörsvetenskap
   • Ämnesansvarig lärare: Daniel Svensson

   Ämnesdefinition

   I ämnet medier, estetik och berättande studeras de tekniska, kulturella samt sociala formerna och uttrycken för nya medier. I fokus står hur mediernas former och uttryck produceras, distribueras och konsumeras, samt hur berättande och estetik ges uttryck i och påverkas av tekniken.

   • Engelsk benämning: Media Arts, Aesthetics and Narration
   • Examensnivå: Magisterexamen
   • Utbildningsområde: Design/Teknik
   • Ämneskod: MEÄ
   • Ämnesgrupp: Medieproduktion (MP1)
   • Huvudområdesgrupp: Medieproduktion (21310)
   • Institution: Institutionen för informationsteknologi
   • Ämnesansvarig lärare: Stefan Ekman

   Ämnesdefinition

   Omvårdnad definieras som den vetenskap som skapar kunskap om vårdande relationer och handlingar som utifrån patientens livssammanhang främjar fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Därigenom ses hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom och kan relateras till människans känsla av välbefinnande. Ämnets profil betonar det etiska patientperspektivet som den del i värdegrunden där patientens utsatthet, egna perspektiv på sin hälsosituation, egna resurser och självbestämmande är centralt.

   • Engelsk benämning: Nursing
   • Examensnivå: Magisterexamen
   • Utbildningsområde: Vård
   • Ämneskod: OMA
   • Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap (OM1)
   • Huvudområdesgrupp: Vårdvetenskap och omvårdnad (72310)
   • Institution: Institutionen för hälsovetenskaper
   • Ämnesansvarig lärare: Mia Berglund
   • Biträdande ämnesansvarig lärare: Mikaela Ridelberg

   Ämnesdefinition

   Ämnet produktionsteknik behandlar optimering av processer och system för produktion av varor och tjänster. I detta inbegrips ingenjörsvetenskapliga metoder och verktyg för analys, utveckling, förbättring och implementering av integrerade system inkluderande människor, material, maskinsystem, processer och information.

   • Engelsk benämning: Industrial Engineering
   • Examensnivå: Magisterexamen
   • Utbildningsområde: Teknik
   • Ämneskod: PRT
   • Ämnesgrupp: Maskinteknik (MT1)
   • Huvudområdesgrupp: Teknik (52020)
   • Institution: Institutionen för ingenjörsvetenskap
   • Ämnesansvarig lärare: Ainhoa Goienetxea
   • Biträdande ämnesansvarig lärare: Mattias Strand

   Ämnesdefinition

   Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa omfattar studier och utveckling av kunskap och normala processer och dess avvikelser inom sexualitet, fortplantning, föräldraskap och familjebildning, med betoning på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa i ett livscykelperspektiv. Ämnets profil baseras på mänskliga rättigheter och det professionella stödets betydelse för att främja hälsa med betoning på sexuell och reproduktiv hälsa. Sexuell och reproduktiv hälsa innebär fysiskt, psykosocialt och känslomässigt välbefinnande genom livet där kvinnor och deras partners hälsa påverkas av interaktionen mellan biologiska, psykologiska, genus- och sociokulturella aspekter.

   • Engelsk benämning: Reproductive, Perinatal and Sexual Health
   • Examensnivå: Magisterexamen
   • Utbildningsområde: Medicin
   • Ämneskod: RPS
   • Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap (OM1)
   • Huvudområdesgrupp: Vårdvetenskap och omvårdnad (72310)
   • Institution: Institutionen för hälsovetenskaper
   • Ämnesansvarig lärare: Elisabeth Hertfelt Wahn

   Ämnesdefinition

   Socialpsykologi är det vetenskapliga studiet av ömsesidig social påverkan. Inom ämnet studeras hur enskilda individers och gruppers attityder och beteenden formeras och förändras i samspelet med andra individer och grupper men även hur detta påverkar och påverkas av samhällsutvecklingen. Utgångspunkten för forskning och utbildning inom ämnet är utveckling och implementering av socialpsykologiska modeller för att förstå, förklara och hantera aktuella samhällsutmaningar med särskilt fokus på hälsa, social hållbarhet och digitalisering.

   • Engelsk benämning: Social Psychology
   • Examensnivå: Kandidatexamen
   • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
   • Ämneskod: SDA
   • Ämnesgrupp: Sociologi (SO1)
   • Huvudområdesgrupp: Socialpsykologi (31130)
   • Institution: Institutionen för hälsovetenskaper
   • Ämnesansvarig lärare: Anette Lundin

   Ämnesdefinition

   Systembiologi är ett ämne som behandlar utveckling och tillämpning av datorbaserade, matematiska och statistiska metoder och modeller, samt generering av storskalig data för studier av biologiska system.

   • Engelsk benämning: Systems Biology
   • Examensnivå: Masterexamen (endast magister- och masterexamen)
   • Utbildningsområde: Naturvetenskap
   • Ämneskod: SYI
   • Ämnesgrupp: Biologi (BI1)
   • Huvudområdesgrupp: Biologi (42120)
   • Institution: Institutionen för biovetenskap
   • Ämnesansvarig lärare: Andreas Tilevik

   Ämnesdefinition

   Virtuell produktframtagning är det ämne som behandlar utveckling och användning av informationsteknologiska verktyg för analys, utveckling och drift av produkter och produktionssystem utifrån individers, organisationers och samhällets behov.

   • Engelsk benämning: Virtual Product Realization
   • Examensnivå: Masterexamen
   • Utbildningsområde: Teknik
   • Ämneskod: VPF
   • Ämnesgrupp: Datateknik (DT1)
   • Huvudområdesgrupp: Teknik (52020)
   • Institution: Institutionen för ingenjörsvetenskap
   • Ämnesansvarig lärare: Richard Senington

   Resursämnen

   Ämnesdefinition

   Ämnet engelska omfattar studier av det engelska språket med fokus på språkfärdighet och studier av engelskspråkig litteratur.

   • Engelsk benämning: English
   • Utbildningsområde: Humaniora
   • Ämneskod: ENA
   • Ämnesgrupp: Engelska (EN1)
   • Institution: Institutionen för hälsovetenskaper
   • Ämnesansvarig lärare: Catharina Wolcott

   Ämnesdefinition

   Filosofi är vetenskapen som studerar tillvarons, vetandets och moralens generella natur. Man brukar skilja mellan teoretisk filosofi (som har delområdena metafysik, kunskapsteori, logik, språk- och medvetandefilosofi samt vetenskapsteori) och praktisk filosofi (som har delområdena etik politisk filosofi, estetik, religionsfilosofi och filosofisk antropologi). Alla dessa nämnda områdens egen historia räknas också till teoretisk respektive praktisk filosofi.

   • Engelsk benämning: Philosophy
   • Utbildningsområde: Humaniora
   • Ämneskod: FIA
   • Ämnesgrupp: Filosofi (FI2)
   • Institution: Institutionen för biovetenskap
   • Ämnesansvarig lärare: Stefan Berglund

   Ämnesdefinition

   Fysik är vetenskapen vars mål är att finna de grundläggande lagar som styr utvecklingen på såväl subatomär som astronomisk skala. Av central betydelse är formuleringen av modeller som grundar sig på observationer, och som ska kunna användas till förutsägelser av nya observationer.

   • Engelsk benämning: Physics
   • Utbildningsområde: Naturvetenskap
   • Ämneskod: FYA
   • Ämnesgrupp: Fysik (FY1)
   • Institution: Institutionen för ingenjörsvetenskap
   • Ämnesansvarig lärare: Krister Karlsson

   Ämnesdefinition

   Högskolepedagogik är ett ämne som behandlar lärande och undervisning i högre utbildning. Detta sker i relation till kunskapstraditioner och kunskapspraktiker, normer, bedömningssystem, institutionell inramning, lärarresurser, lärmiljöer och berördas handlingsutrymme.

   • Engelsk benämning: University Pedagogy
   • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
   • Ämneskod: HPE
   • Ämnesgrupp: Pedagogik (PE1)
   • Tf ämnesansvarig lärare: Anna-Lena Göthberg

   Ämnesdefinition

   Ämnet industriell ekonomi fokuserar på frågeställningar i gränslandet mellan teknik och ekonomi. Utformning, strategi, planering och styrning samt utveckling och ekonomisk analys av industriella verksamheter behandlas. Vid Högskolan i Skövde har ämnet ett särskilt fokus mot digitalisering för hållbar industriell utveckling. Ämnet knyter samman tekniska och ekonomiska kunskaper inom delområdena Operations Management, Innovation Management och Technical Leadership.

   • Engelsk benämning: Industrial Management
   • Utbildningsområde: Teknik
   • Ämneskod: IEA
   • Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation (IE1)
   • Institution: Institutionen för ingenjörsvetenskap
   • Ämnesansvarig lärare: Mattias Strand

   Ämnesdefinition

   Juridik är läran om rättsregler och deras tillämpning. Inom ämnet studeras rättssystemet och dess beståndsdelar, inbegripet rättskällorna och den juridiska metoden inom olika rättsområden.

   • Engelsk benämning: Law
   • Utbildningsområde: Juridik
   • Ämneskod: JUA
   • Ämnesgrupp: Juridik (JU1)
   • Institution: Institutionen för handel och företagande
   • Ämnesansvarig lärare: Karin Lundström Florin

   Ämnesdefinition

   Kemi definieras som vetenskapen om grundämnens och kemiska föreningars uppbyggnad och egenskaper samt deras reaktioner med varandra. Ämnet är centralt inom biovetenskapen eftersom det utgör grunden för uppbyggnaden av biologiska system och hur de fungerar.

   • Engelsk benämning: Chemistry
   • Utbildningsområde: Naturvetenskap
   • Ämneskod: KEA
   • Ämnesgrupp: Kemi (KE1)
   • Institution: Institutionen för biovetenskap
   • Ämnesansvarig lärare: Erik Gustafsson

   Ämnesdefinition

   • Engelsk benämning: Logistics
   • Utbildningsområde: Teknik
   • Ämneskod: -
   • Ämnesgrupp: Industriell ekonomi och organisation (IE1)
   • Institution: Institutionen för handel och företagande
   • Ämnesansvarig lärare: Sandor Ujvari

   Ämnesdefinition

   Ämnet matematik innefattar matematisk begreppsbyggnad och modellering, formell behandling av matematiska objekt, samt matematikens historia, filosofi och didaktik.

   • Engelsk benämning: Mathematics
   • Utbildningsområde: Naturvetenskap
   • Ämneskod: MAA
   • Ämnesgrupp: Matematik (MA1)
   • Institution: Institutionen för ingenjörsvetenskap
   • Ämnesansvarig lärare: Stefan Karlsson

   Ämnesdefinition

   Ämnet musik definieras som studiet av musik ur ett teoretiskt, praktiskt, gestaltande, tekniskt och branschmässigt perspektiv.

   • Engelsk benämning: Music
   • Utbildningsområde: Musik/Teknik
   • Ämneskod: MUA
   • Ämnesgrupp: Musik (MU1)
   • Institution: Institutionen för informationsteknologi
   • Ämnesansvarig lärare: Lars Bröndum

   Ämnesdefinition

   I nationalekonomi studeras hushållningen av begränsade resurser relaterat till våra oändliga behov. Hit hör frågor om vad som produceras, hur det produceras, konsumeras och fördelas på ett för samhället optimalt vis, samt politik för att påverka konjunktur, tillväxt och fördelning.

   • Engelsk benämning: Economics
   • Utbildningsområde: Samhällsvetenskap
   • Ämneskod: NAA
   • Ämnesgrupp: Nationalekonomi (NA1)
   • Institution: Institutionen för handel och företagande
   • Ämnesansvarig lärare: Marina Grahovar

   Ämnesdefinition

   Statistik, som metodvetenskap, handlar om att samla in, bearbeta, analysera och presentera data av olika slag. De teoretiska fundamenten består av deduktiv sannolikhetsteori och induktiv statistisk inferens.

   • Engelsk benämning: Statistics
   • Utbildningsområde: Naturvetenskap
   • Ämneskod: STA
   • Ämnesgrupp: Statistik (ST1)
   • Institution: Institutionen för handel och företagande
   • Ämnesansvarig lärare: Marie Lundgren

   Ämnesdefinition

   I ämnet svenska språket studeras språkets struktur, användning och historia. Ämnesområdet innefattar studier i språkstruktur, textteori och textanalys, samt övningar i att utveckla förmågan att kommunicera i tal och skrift. Språkets roll och variation i samhället studeras ur ett flerspråkighetsperspektiv.

   • Engelsk benämning: The Swedish Language
   • Utbildningsområde: Humaniora
   • Ämneskod: SVE
   • Ämnesgrupp: Svenska/Nordiska språk (SV1)
   • Institution: Institutionen för hälsovetenskaper
   • Ämnesansvarig lärare: Gabriella Andersson

   Ämne inom utbildning på forskarnivå

   Ämnesdefinition

   Ämnet hälsovetenskap är mångvetenskapligt och syftar till att beskriva och förstå hur hälsa skapas, främjas, bibehålls, hanteras och återfås ur ett livslångt perspektiv på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå.

   Vid Högskolan i Skövde studeras hälsovetenskap inom området Hälsa i det digitala samhället. Centralt för ämnet är att hälsa, som innefattar såväl fysiskt och psykiskt som socialt och existentiellt välbefinnande, är en ständigt pågående process som formas genom ett samspel mellan individen och omgivningen. Ämnet genomsyras av ett etiskt perspektiv där nytta sätts i relation till risk och en jämlik hälsa eftersträvas.

   • Engelsk benämning: Health Science
   • Examensnivå: Doktorsexamen
   • Ämneskod: HÄVEAA01
   • Forskningsämne: Annan Hälsovetenskap (30399)
   • Institution: Institutionen för hälsovetenskaper
   • Ämnesansvarig lärare: Martin Gellerstedt

   Ämnesdefinition

   Informationsteknologi är det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle.

   • Engelsk benämning: Informatics
   • Examensnivå: Doktorsexamen
   • Ämneskod: INTEAA01
   • Forskningsämne: Annan data- och informationsvetenskap (10299)
   • Institution: Institutionen för informationsteknologi och Institutionen för ingenjörsvetenskap
   • Ämnesansvarig lärare: Sunith Bandaru

   Kontakt

   Ledningssamordnare

   Publicerad: 2023-05-03
   Senast ändrad: 2023-05-03
   Sidansvarig: webmaster@his.se