Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Gå till undermeny Gå till huvudinnehåll
  Högskolan i Skövde, länk till startsida
  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Styrdokument

   Universitet och högskolor är myndigheter under regeringen. Lärosätenas verksamhet är på många sätt reglerad genom nationell lagstiftning. För verksamheten vid Högskolan i Skövde finns också en lokal regelsamling - lokala styrdokument.

   Länkarna på den här sidan leder till en förteckning över nationella styrdokument, det vill säga de lagar, förordningar och förteckningar som är mest relevanta för högskoleområdet, samt till lokala styrdokument inom olika områden.

   Olika typer av lokala styrdokument

   Policy

   En policy uttrycker ledningens övergripande viljeinriktning.

   Föreskrifter

   Föreskrifter kan utfärdas om nationell lagstiftning finns inom området (till exempel i högskoleförordningen) och denna ger högskolorna rätt att utfärda egna föreskrifter (med uttryck som "högskolan bestämmer", "högskolan föreskriver" etc.). Föreskrifterna ska ha generell tillämpbarhet och de är bindande för myndigheter och enskilda.

   Riktlinjer

   Riktlinjer kan utfärdas inom områden där nationell lagstiftning saknas. Riktlinjerna är inte bindande för myndigheter och enskilda på samma sätt som föreskrifter.

   Handläggningsordning

   Handläggningsordning kan upprättas för att beskriva handläggningsprocessen för generella ärenden. Handläggningsordningen utgör ofta komplement till mer innehållsrelaterad reglering i föreskrifter, allmänna råd eller riktlinjer.

   Anvisningar

   Anvisningar kan upprättas för att detaljerat beskriva handläggningen av generella ärenden inom en eller flera enheter vid Högskolan. Anvisningarna utgör ofta komplement till en mer övergripande handläggningsordning och till mer innehållsrelaterad reglering i föreskrifter eller riktlinjer.

   Handlingsplan

   Handlingsplan kan upprättas för att aktivt främja och utveckla Högskolans arbete inom vissa områden. Handlingsplanen ska innehålla mätbara mål för arbetet inom en angiven tidsperiod, åtgärder för att nå målen samt beskrivning av hur uppföljning av mål och åtgärder ska ske.

   Styrdokument per område

   • Nationella styrdokument
   • Strategier, kvalitet och organisation

    Här finner du länkar till lokala styrdokument som rör övergripande strategier, kvalitetsarbete, organisation och några övriga områden.

    Övergripande strategier

    • Utvecklingsplan för Högskolan i Skövde 2017-2022

    Kvalitetsarbete

    • Kvalitetspolicy för Högskolan i Skövde
    • Riktlinjer för kvalitetsarbete inom utbildning
    • Riktlinjer för kvalitetsarbete inom forskning
    • Riktlinjer för kvalitetsarbete inom verksamhets- och ledningsstöd
    • Riktlinjer för kvalitetsarbete inom högskoleövergripande lednings- och styrprocesser
    • Uppdragsbeskrivning för rektors kvalitetsråd

    Organisation

    • Arbetsordning vid Högskolan i Skövde
    • Rektors delegationsordning
    • Prefekternas delegationsordning
    • Högskoledirektörens delegationsordning
    • Fakultetsnämndens delegationsordning
    • Delegationsordning för chefen för avdelningen för utbildnings- och studentstöd
    • Institutionernas interna organisation
    • Verksamhetsstödets interna organisation
    • Rektors kanslis ansvar och uppgifter

    Uppdragsbeskrivningar

    • Uppdragsbeskriving för dekan
    • Uppdragsbeskrivning för prodekan
    • Uppdragsbeskivningar för prefekt och biträdande prefekt
    • Uppdragsbeskrivning för avdelningschef och biträdande avdelningschef
    • Rektors ledningsgrupp
    • Rektors råd för linjeledningsfrågor

    Valföreskrifter

    • Föreskrifter för val av lärarledamöter till högskolestyrelsen vid Högskolan i Skövde
    • Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden vid Högskolan i Skövde

    Övrigt

    • Policy mot korruption och oetiskt handlande
    • Riktlinjer för bevarande och gallring av handlingar för forskningsverksamhet
    • Arkivhandbok för Högskolan i Skövde
    • Riktlinjer för Högskolan i Skövdes e-plikteveranser
    • Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Högskolan i Skövde
    • Krisorganisation vid Högskolan i Skövde
    • Ställning som studentkår vid Högskolan i Skövde
    • Former för inrättande av studentkår vid Högskolan i Skövde
    • Språkpolicy vid Högskolan i Skövde
    • Webbaserad förteckning över verksamhetstermers översättning till engelska (internwebben)
    • Anvisningar för hantering av remisser
    • Riktlinjer om jäv
    • Inköpspolicy
    • Riktlinjer för direktupphandling
    • Upphandlingspolicy
    • Anvisningar för tidsatt process för verksamhetsplanering och budget
    • Stipendienämnd
    • Handläggningsordning för stipendier vid Högskolan i Skövde
   • Forskning och utbildning på forskarnivå

    Här finner du länkar till lokala styrdokument som rör forskning och utbildning på forskarnivå.

    Allmänt

    • Riktlinjer för bevarande och gallring av handlingar för forskningsverksamhet
    • Förteckning över forskningsmiljöer, forskningsrupper och företrädare för forskning
    • Uppdragsbeskrivning för forskningsgruppsledare
    • Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde
    • Allmänna råd för god vetenskaplig praxis

    Forskningsetiska rådet - uppdragsbeskrivning

    • Handläggningsordning för hantering av ärenden som rör misstänkt vetenskaplig oredlighet
    • Riktlinjer för utnämning till docent vid Högskolan i Skövde
    • Riktlinjer för utseende av sakkunniga
    • Riktlinjer för utseende av hedersdoktorer vid Högskolan i Skövde
    • Riktlinjer om jäv
    • Handläggningsordning för Skaraborgs Akademis pris

    Publikationer

    • Riktlinjer för registrering av forskningspublikationer och populärvetenskapliga publikationer i DiVA
    • Riktlinjer för fördelning av publiceringsincitament och forskningsanslag baserat på vetenskaplig publicering
    • Riktlinjer för fördelning av publiceringsincitament och forskningsanslag baserat på publicering av konstnärlig forskning och konstnärliga arbeten inom musik
    • Riktlinjer för vetenskapligt författarskap

    Forsknings- och utbildningsmiljön INFINIT

    • Ledningsstruktur och beslutsmandat inom forsknings- och utbildningsmiljön INFINIT
    • Riktlinjer för extern sakkunniggranskning av ansökningar inom INFINIT

    Utbildning på forskarnivå

    • Antagningsordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för antagning till utbildning på forskarnivå
    • Lokal examensordning vid Högskolan i Skövde
    • Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi
    • Riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå
    • Komplettering till Riktlinjer för examination inom utbildning på forskarnivå
    • Riktlinjer för handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde
    • Indragning av forskarstuderandes resurser vid Högskolan i Skövde

    Disputation

    • Anvisningar för uppgifter och ansvarsfördelning i samband med disputation vid Högskolan i Skövde
    • Anvisningar för uppgifter och ansvarsfördelning för opponent och examinator i samband med licentiatseminarium vid Högskolan i Skövde
    • Anvisningar för framställning och distribution av licentiat- och doktorsavhandlingar

    Uppdragsbeskrivningar

    • Uppdragsbeskrivning för utbildningskommittén för utbildning på forskarnivå inom informationsteknologi
    • Uppdragsbeskrivning för studierektor för utbildning på forskarnivå i egen regi
    • Uppdragsbeskrivning för studierektor för utbildning på forskarnivå i samarbete med andra lärosäten
    • Uppdragsbeskrivning för kursansvarig lärare inom utbildning på forskarnivå
    • Uppdragsbeskrivning för examinator för kurs inom utbildning på forskarnivå
    • Uppdragsbeskrivning för ämnesföreträdare inom utbildning på forskarnivå
   • Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

    Här finner du länkar till lokala styrdokument som rör utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

    Allmänt

    • Handlingsplan - alkohol och droger
    • Policy - alkohol och droger
    • Riktlinjer för användning av undervisningsmaterial
    • Anvisningar för lokal hantering vid beslut om avskiljande från Högskolans avskiljandenämnd (HAN)
    • Riktlinjer för elitidrottsvänliga studier
    • Handlingsplan för utveckling av excellent lärmiljö år 2015-2016
    • Anvisningar för frågor och klagomål från studenter
    • Riktlinjer för internationella samarbetsavtal vid Högskolan i Skövde
    • Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar
    • Riktlinjer för pedagogisk karriärstege vid Högskolan i Skövde
    • Riktlinjer för internationella samarbetsavtal
    • Riktlinjer för utseende av sakkunniga
    • Riktlinjer för schemaläggning och lokalbokning
    • Riktlinjer för hantering av stipendier för avgiftsskyldiga studenter
    • Riktlinjer för Studenthälsan vid Högskolan i Skövde
    • Riktlinjer för studieavgifter vid Högskolan i Skövde
    • Riktlinjer för studie- och karriärvägledning vid Högskolan i Skövde
    • Riktlinjer för uppdragsutbildning vid Högskolan i Skövde
    • Uppdragsbeskrivning för utbildningskommittéer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

    Antagning och rekrytering

    • Föreskrifter för sista anmälningsdag för utbildningar vid Högskolan i Skövde
    • Antagningsordning vid Högskolan i Skövde - föreskrifter för antagning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå
    • Riktlinjer för introduktion till högskolestudier vid Högskolan i Skövde

    Examen och examination

    • Föreskrifter för betygssystem inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Skövde
    • Anvisningar för hantering av disciplinära ärenden rörande studenter
    • Riktlinjer för examensarbeten
    • Lokal examensordning vid Högskolan i Skövde
    • Riktlinjer för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
    • Uppdragsbeskrivning för examinator inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
    • Riktlinjer för hantering av misstänkt fusk vid examination
    • Ordningsregler för studenter vid salstentamen
    • Riktlinjer för tillgodoräknande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå

    Kurs

    • Riktlinjer för avveckling av kurs
    • Uppdragsbeskrivning för kursansvarig lärare inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
    • Riktlinjer för utformning av kursplan

    Utbildningsprogram

    • Riktlinjer för benämning av utbildningsprogram vid Högskolan i Skövde
    • Förteckning över utbildningsprogram vid Högskolan i Skövde
    • Riktlinjer för inrättande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
    • Riktlinjer för avveckling av utbildningsprogram och inställande av programtillfälle
    • Uppdragsbeskrivning för programansvarig lärare

    Riktlinjer för programråd

    • Anvisningar för uppföljning av programstudenter
    • Riktlinjer för utformning av utbildningsplan
    • Utbud av utbildningsprogram vt och ht 2020

    Uppföljning

    • Kvalitetssystem för utbildning
    • Riktlinjer för uppföljning av ämne och relaterade utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå
    • Riktlinjer för utvärdering av kurs inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
    • Riktlinjer för utvärdering av utbildningsprogram
    • Anvisningar för årlig uppföljning av utbildningsprogram

    Ämnen och huvudområden

    • Riktlinjer för avveckling av ämne och huvudområde
    • Förteckning över ämnen vid Högskolan i Skövde
    • Riktlinjer för inrättande av utbildning på grundnivå och avancerad nivå
    • Uppdragsbeskrivning för ämnesföreträdare och ämnesansvarig lärare
   • Lika villkor

    Här finner du länkar till lokala styrdokument som rör Högskolan i Skövdes arbete med lika villkor.

    • Riktlinjer för lika villkor
    • Riktlinjer för arbetet med tillgänglighet
    •  
    • Uppdragsbeskrivning för samordningsgrupp för lika villkor
    • Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar
    • Lönekartläggning för jämställda löner vid Högskolan i Skövde
    • Anvisningar för särskilt pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning
    • Anvisningar för teckenspråkstolkning för döva och hörselskadade studenter
   • Samverkan och kommunikation

    Här finner du länkar till lokala styrdokument som rör arbetet med samverkan och kommunikation.

    • Riktlinjer för uppdragsutbildning
    • Checklista för uppdragsutbildning
    • Policy för Högskolan i Skövdes externa webbplats
   • Personuppgifter, IT, miljö och campus

    Här finner du länkar till styrdokument som rör personuppgifter samt IT- och miljöfrågor.

    Personuppgifter

    • Riktlinjer för behandling av personuppgifter vid Högskolan i Skövde
    • Dataskydd (GDRP)

    IT

    • Regler för datoranvändning
    • Riktlinjer för dokumenthantering avseende utskrift, kopiering samt skanning vid Högskolan i Skövde
    • Rikltlinjer för informationssäkerhet vid Högskolan i Skövde
    • Webbpolicy för Högskolan i Skövde
    • Riktlinjer för e-postadresser
    • Anvisningar för manuell förlängning av students användarkonto

    Miljö

    • Hållbarhetspolicy
    • Policy för systematiskt arbetsmiljöarbete
    • Riktlinjer för hantering av kemiska produkter

    Campus

    • Riktlinjer för upplåtelse och korttidsuthyrning av lokaler
    • Säkerhetspolicy för Högskolan i Skövde
    • Förbud mot rökning
   • Anställning

    Här hittar du styrdokument som rör anställningen vid Högskolan i Skövde.

    Allmänt

    • Anställningsordning vid Högskolan i Skövde

    Läraranställning och docentprövning

    • Riktlinjer för utnämning till docent vid Högskolan i Skövde

    Lön och förmåner

    • Riktlinjer för lönesättning
    • Lönekriterier - inför lönerevision
    • Lönestege för doktorander/Wage ladder for Doctoral (PhD) Students
    • Ersättning för timanställning
    • Föreskrift Utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst"

    Arbetstid och semester

    • Arbetstidsavtal lärarpersonal
    • Arbetstid och flextid för administrativ personal
    • Lokalt kollektivavtal om semesterförläggning för lärare

    Bisysslor

    • Bisysslor

    Kompetensförsörjning / kompetensutveckling

    • Riktlinjer för kompetensutveckling för teknisk och administrativ personal
    • Riktlinjer för kompetensutveckling
    • Pedagogisk karriärstege vid Högskolan i Skövde
    • Mall för medarbetarsamtal
    • Mall för medarbetarsamtal CHEF

    Försäkring och pension

    • Riktlinjer för delpension
    • Riktlinjer löneväxling
    • Statens tjänstegrupplivförsäkring

    Sjukfrånvaro och rehabilitering

    • Innehållet är under uppdatering.

    Övrigt

    • Arbets- och skyddskläder
    • Förbud mot rökning
    • Handlingsplan alkohol och droger
    • Inrättande av personalansvarsnämnd
    • Lathund alkohol och droger - personal
    • Lathund alkohol och droger - studenter
    • Policy alkohol och droger
    • Mötes- och resepolicy
    • Mötes- och reseregler
    • Riktlinjer om samverkan för utveckling
    • Upphandlingspolicy
    • Riktlinjer för representation
    • Riktlinjer för användning av undervisningsmaterial
   Publicerad: 2020-01-28
   Senast ändrad: 2020-01-28
   Sidansvarig: webmaster@his.se