Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   God forskningssed

   Varje enskild forskare ska följa god forskningssed. I forskarrollen har man ansvar för att följa krav som är förankrade i samhällets etiska normer och värderingar. För att forskaren ska kunna reflektera och kritiskt granska sin forskning krävs kännedom om relevant lagstiftning och forskningsetisk praxis.

   Definitionen av god forskningssed

   De samlade etiska kraven på hur god forskning bör bedrivas kan sägas definiera god forskningssed. Nedan följer en introduktion till ämnets viktigaste källor, samt en översikt över vad god forskningssed innebär i praktiken, med relevanta länkar till mer information.

   Källor

   Allmänna regler för god forskningssed

   De uppförandekrav som ställs på en forskare hör ihop med forskarrollen, så som den uppfattas idag. Vetenskapsrådet framhåller dock i rapporten God forskningssed (vr.se) (2017) att kraven ändå har sin förankring i samhällets vanliga etiska normer och värderingar. Följaktligen sammanfattar Vetenskapsrådet (s. 8) sina rekommendationer i några allmänna regler som alla svarar mot mer generella levnadsregler:

   1. Du ska tala sanning om din forskning.
   2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier.
   3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat.
   4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar.
   5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra.
   6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bland annat genom dokumentation och arkivering.
   7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö.
   8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning.

   Den europeiska kodexen för forskningens integritet (pdf) sammanfattar detta förhållningssätt i följande fyra principer (s. 4):

   1. Tillförlitlighet i fråga om att säkerställa forskningens kvalitet, vilket avspeglas i design, metod, analys och utnyttjande av resurser.
   2. Ärlighet i fråga om att utveckla, genomföra, granska samt rapportera och informera om forskning på ett öppet, rättvist, fullständigt och objektivt sätt.
   3. Respekt för kolleger, forskningsdeltagare, samhälle, ekosystem, kulturarv och miljö.
   4. Ansvarighet för forskningen från idé till publicering, för ledning och organisation, för utbildning, tillsyn och mentorskap samt för dess vidare konsekvenser.

   För mer specifika och konkreta exempel på god forskningssed, relaterat till olika aspekter av forskningen, hänvisas till kapitel 2 i kodexen.

   Oredlighet och andra avvikelser

   Lagen om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (riksdagen.se) definierar oredlighet som ”en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning”.

   Den europeiska kodexen för forskningens integritet (pdf) (s. 9) definierar begreppen i mer detalj:

   • Fabricering inom forskning definieras som ”att man hittar på resultat och dokumenterar dem som om de vore riktiga”.
   • Förfalskning inom forskning definieras som ”att forskningsmaterial, utrustning eller processer manipuleras, eller att uppgifter eller resultat ändras, utelämnas eller undanhålls utan att det är motiverat”.
   • Plagiering inom forskning definieras som ”att andra personers arbete eller idéer används utan att den ursprungliga källan anges på korrekt sätt, vilket strider mot de ursprungliga upphovsmännens rätt till resultatet av sitt intellektuella arbete”.

   Andra avvikelser från god forskningssed avser, enligt kodexen (s. 9–10, där de benämns ”oacceptabelt beteende”), de avvikelser som inte räknas som oredlighet (det vill säga som inte utgör fabricering, förfalskning eller plagiat) men som ändå ”skadar forskningsprocessens eller forskarnas integritet”. Exempel på sådana avvikelser från god forskningssed, tagna direkt ur kodexen (s. 9–10), inkluderar att:

   • Manipulera författarskap eller förringa andra forskares roll i eller bidrag till publikationer (se även ICMJE:s så kallade Vancouver Guidelines (icmje.org) om författarskap).
   • Återpublicera stora delar av tidigare publikationer, inklusive översättningar, utan att hänvisa till eller citera originalet (självplagiat).
   • Citera selektivt för att framhäva egna resultat eller för att vara redaktörer, granskare eller kolleger till lags.
   • Undanhålla forskningsresultat.
   • Låta bidragsgivare/sponsorer äventyra forskningsprocessens eller forskningsrapporteringens oberoende så att bias (partiskhet) introduceras eller sprids.
   • I onödan öka omfattningen av undersökningens bibliografi.
   • Anklaga andra forskare för oredlighet eller andra överträdelser på ett illvilligt och oberättigat sätt.
   • Ge en missvisande bild av forskningsinsatser.
   • Överdriva betydelsen och den praktiska tillämpbarheten av forskningsresultat.
   • Försena eller på otillbörligt sätt försvåra arbetet för andra forskare.
   • Missbruka en överordnad ställning för att uppmuntra till brott mot forskningens integritet.
   • Ignorera andras påstådda brott mot forskningsintegriteten eller dölja institutioners olämpliga åtgärder beträffande oredlighet eller andra överträdelser.
   • Inrätta eller stödja tidskrifter som undergräver kontrollen av forskningens kvalitet, så kallade rovtidskrifter (predatory journals).

   För hanteringen av misstänkta avvikelser från god forskningssed vid Högskolan i Skövde, se våra riktlinjer för hantering av misstanke om oredlighet i forskning och andra avvikelser från god forskningssed (pdf).

   Ordförande i etiska rådet

   Bitr. professor i datavetenskap

   Publicerad: 2022-11-11
   Senast ändrad: 2023-04-26
   Sidansvarig: webmaster@his.se