Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Verksamhetsstöd

   Högskolans verksamhetsstöd ansvarar för gemensamt administrativt stöd och service till verksamheten och för beslut och handläggning av övergripande administrativa frågor. Verksamhetsstödet, som är en expertorganisation med specialistkompetens inom sina respektive områden, består av åtta avdelningar.

   Avdelningar

   Avdelningen har som uppdrag att stärka lärosätets forskningsstöd, innovations- och samverkansarbete. Till oss kan du som forskare på Högskolan i Skövde vända dig när du behöver vägledning. Vi ger dig rådgivning vid forskningsansökningar, planerar projektets kommunikationsinsatser och utarbetar forsknings- och nyttiggörandestrategier tillsammans med dig. Det skapar tydliga värden för samhälle och näringsliv.

   Vi arbetar med

   • Rådgivning vid forskningsansökningar
   • Samverkan med externa partner
   • Strategier för nyttiggörande

   För allmänna frågor, kontakta oss på forskningsstod@his.se

   Chef AFSI

   Tabea Dierker

   Avdelningen för marknadsföring och kommunikation (AMK) ansvarar för Högskolans övergripande strategier inom kommunikation och marknadsföring och tillhandahåller expertkompetens och stöd till Högskolans olika verksamheter i kommunikations- och marknadsföringsfrågor. Avdelningen ansvarar även för Högskolans pressrum.

   AMK bistår ledning, institutioner och förvaltning i kommunikations- och krisfrågor och tillhandahåller stöd i framtagning av Högskolans kommunikationsstrategier. Avdelningen ansvarar också för central samordning av studentrekrytering, mediainformation, huvudredaktörskap för Högskolans webbplatser, sociala medier samt Högskolans varumärkesarbete.

   Kommunikationschef

   Elisabeth Oesterreich

   Under en gemensam avdelning, SITS, samlas stora delar av verksamhetsstödet som arbetar med service, IT och säkerhet. 

   Högskolans IT-miljö är i ständig utveckling vilket innebär höga krav på god servicenivå, kvalificerad support, målstyrd utveckling och förvaltning av system och tillhörande IT-tjänster.

   SITS levererar tjänster inom områden som:

   • Support / Helpdesk
   • Utveckling, upphandling och förvaltning av Högskolans IT-infrastruktur
   • Högskolepedagogik, e-möten samt inspelning och produktion av digitala läromedia.
   • Utveckling och förvaltning av högskolans IT-stödsystem
   • Utveckling och förvaltning av IT-stöd för kursadministration i samarbete andra lärosäten
   • Projektstyrning
   • Högskoleövergripande säkerhetsfrågor
   • AV-teknik
   • Växel och reception
   • Högskolebutik, kopiering och utskrifter
   • Vaktmästeri och passerkortsadministration

   Avdelningschef

   David Olsson

   Biträdande avdelningschef

   Stefan Wendt

   Avdelningen för utbildnings- och studentstöd har som övergripande uppdrag att bistå med stöd och samordning av utbildningsadministration.

   Avdelningens verksamheter har studenten i fokus och inkluderar bland annat centrala funktioner som antagning, studie- och karriärvägledning, kursplans- och resultatadministration, examina samt studenthälsovård.

   Ledning

   Ansvarar för ledning, utveckling och planering av avdelningen för utbildnings- och studentstöd. 

   Avdelningschef

   Kassie Sundin

   Biträdande avdelningschef

   Elizabeth Persson

   Verksamhetsområden

   Följande verksamhetsområden finns inom avdelningen:

   Antagning

   Informerar om och handlägger ärenden rörande anmälan, antagning, registrering, anstånd och studieuppehåll samt administrerar högskoleprovet.

   Examina

   Informerar, handlägger och fattar beslut i ärenden rörande examensbevis och tillgodoräknanden.

   International Office

   Verksamheten arbetar med frågor kring internationalisering.

   Kursplans- och resultatadministration

   Kursplan- och resultatgruppens arbetsuppgifter består av handläggning av kurs- och utbildningsplaner samt avveckling av kurser. I arbetsuppgifterna ingår också att skapa kurs- och programtillfällen till utbildningsutbudet inför varje termin. I gruppens arbetsuppgifter ingår även resultatrapportering i Ladok samt att stödja lärare i olika administrativa frågor.

   Nämndstöd och forskningsadministration

   Funktionen Nämndstöd och forskningsadministration ger administrativt stöd till fakultetsnämnden vid Högskolan i Skövde. I funktionens arbete ingår även administration och samordning av utbildning på forskarnivå.

   Schemaadministration

   Arbetar med lokalbokning och schemaläggning.

   Studentbostadsförmedling

   Hjälper studenter att hitta bostad, förmedlar bostäder till avtalsstudenter, utvecklar kontakter med studentkår, kommun och fastighetsägare i bostadsfrågor, utvärderar och följer upp studenternas bostadsbehov.

   Studie- och karriärvägledning

   Samtal och information kring studier, arbetsmarknad och karriär. Ansvarar även för frågor som rör utlandsstudier och likabehandling för studenter.

   Studenthälsa

   Arbetar med att förebygga studierelaterade problem, stödsamtal med student och studentstöd (inklusive uppföljning).

   Studentservice

   Förmedlar allmän studieinformation och bemannar expeditionen studentservice, tentamensutlämning och personskadeförsäkring för studenter.

   Stöd till studenter med funktionshinder

   Samtal kring och planering av pedagogiska stödåtgärder i studiesituationen.

   Tentamensadministration

   Administration av tentamina.

   Högskolebiblioteket ansvarar för att tillhandahålla informationsresurser för Högskolans utbildning och forskning. Vi ger stöd i frågor kring vetenskaplig publicering, öppen vetenskap, bibliometri och tillgängliggörande av forskningsdata. Biblioteket och Studieverkstan erbjuder handledning och undervisning i informationssökning, akademiskt skrivande, referenshantering samt värdering av källor.
    
   Biblioteket är en studiemiljö för studenter, men också en öppen plats för möten mellan Högskolan och det omgivande samhället.
    
   Arbetet organiseras genom fyra team:

   • Team Forskarstöd
   • Team Lärandemiljö
   • Team Media och system
   • Team Undervisning

   Mer information: his.se/biblioteket
   Kontakt: biblioteket@his.se

   Bibliotekschef

   Anneli Friberg

   Ekonomifrågor

   • Ekonomiadministrativa frågor
   • Bokslutsarbete (års- respektive delårsbokslut)
   • Underlag för prognoser för Högskolans ekonomiska resultat
   • Sammanställer likviditets-, resultat- och investeringsbudgetar
   • Genomför upphandlingar
   • Svarar för en god förräntning av donationsmedel
   • Arbetar fram föreskrifter på det ekonomiadministrativa området
   • Internutbildning och information om ekonomiadministrativa rutiner

   Skicka e-faktura till Högskolan

   När du fakturerar Högskolan ser vi helst att du gör det via e-faktura.

   Skicka e-faktura till Högskolan

   Ekonomichef

   Stefan Axelsson

   HR-avdelningen har som uppdrag att utifrån Högskolans mål och visioner:

   • Utveckla och proaktivt driva HR-arbetet utifrån aktuell omvärldskunskap i nära samarbete med verksamhet och fackliga organisationer.
   • Stödja, utbilda och ge råd inom HR-området till medarbetare och chefer.
   • Styra och följa upp utifrån ledningens beslut, avtal och lagstiftning.

   HR-avdelningens arbetsområden är kompetensförsörjning, kompetensutveckling, chefsutveckling, arbetsmiljö, lika villkor, löneadministration, samverkan med fackliga företrädarna, lönebildning, personalstatistik och uppföljning inom HR-området.

   Kontakt: personal.hr@his.se

   HR-chef

   Nils Svensson

   Biträdande HR-chef

   Ulrika Dagman

   Ledningskansliet utgör ett strategiskt och operativt stöd till högskoleledningen och styrelsen.

   Kansliet samordnar arbetet med Högskolans övergripande verksamhetsplanering och är involverad i lärosätets övergripande projekt- och utvecklingsarbete.

   Kansliet ansvar också för Högskolans registrators- och arkivariefunktion, samt för funktionen dataskyddsombud och arbetar med Högskolans grundläggande styrdokument (arbetsordning och delegationsordningar), ger juridisk vägledning i högskolerättsliga frågor och handlägger ärenden åt disciplinnämnden.

   Ledningskansliet är också intern rapporteringskanal enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar missförhållanden.

   Avdelningschef

   Jill Elmshorn

   Publicerad: 2020-01-07
   Senast ändrad: 2024-01-31
   Sidansvarig: webmaster@his.se