Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Högskolan i Skövde, länk till startsida

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Verksamhetsstöd

   Högskolans verksamhetsstöd ansvarar för gemensamt administrativt stöd och service till verksamheten och för beslut och handläggning av övergripande administrativa frågor. Verksamhetsstödet, som är en expertorganisation med specialistkompetens inom sina respektive områden, består av åtta avdelningar:

   Avdelningar

   • Avdelningen för marknadsföring och kommunikation

    Avdelningen för marknadsföring och kommunikation (AMK) ansvarar för Högskolans övergripande strategier inom kommunikation och marknadsföring och tillhandahåller expertkompetens och stöd till Högskolans olika verksamheter i kommunikations- och marknadsföringsfrågor. Avdelningen ansvarar även för Högskolans pressrum.

    AMK bistår ledning, institutioner och förvaltning i kommunikations- och krisfrågor och tillhandahåller stöd i framtagning av Högskolans kommunikationsstrategier. Avdelningen ansvarar också för central samordning av studentrekrytering, mediainformation, huvudredaktörskap för Högskolans webbplatser, sociala medier samt Högskolans varumärkesarbete.

    Elisabeth Oesterreich

    Kommunikationschef

   • Avdelningen för utbildnings- och studentstöd

    Avdelningen för utbildnings- och studentstöd har som övergripande uppdrag att bistå med stöd och samordning av utbildningsadministration.

    Avdelningens verksamheter har studenten i fokus och inkluderar bland annat centrala funktioner som antagning, studie- och karriärvägledning, kursplans- och resultatadministration, examina samt studenthälsovård.

    Ledning

    Ansvarar för ledning, utveckling och planering av avdelningen för utbildnings- och studentstöd. 

    Avdelningschef

    Kassie Sundin

    Bitr avdelningschef

    Elizabeth Persson

    Verksamhetsområden

    Följande verksamhetsområden finns inom avdelningen:

    Antagning

    Informerar om och handlägger ärenden rörande anmälan, antagning, registrering, anstånd och studieuppehåll samt administrerar högskoleprovet.

    Examina

    Informerar om och handlägger ärenden rörande examina och utbildningsbevis. Handlägger tillgodoräknanden.

    International Office

    Verksamheten arbetar med frågor kring internationalisering.

    Kursplans- och resultatadministration

    Kursplan- och resultatgruppens arbetsuppgifter består av handläggning av kurs- och utbildningsplaner samt avveckling av kurser. I arbetsuppgifterna ingår också att skapa kurs- och programtillfällen till utbildningsutbudet inför varje termin. I gruppens arbetsuppgifter ingår även resultatrapportering i Ladok samt att stödja lärare i olika administrativa frågor.

    Nämndstöd och forskningsadministration

    Funktionen Nämndstöd och forskningsadministration ger administrativt stöd till fakultetsnämnden vid Högskolan i Skövde. I funktionens arbete ingår även administration och samordning av utbildning på forskarnivå.

    Schemaadminstration

    Arbetar med lokalbokning och schemaläggning.

    Studentbostadsförmedling

    Hjälper studenter att hitta bostad, förmedlar bostäder till avtalsstudenter, utvecklar kontakter med studentkår, kommun och fastighetsägare i bostadsfrågor, utvärderar och följer upp studenternas bostadsbehov.

    Studie- och karriärvägledning

    Samtal och information kring studier, arbetsmarknad och karriär. Ansvarar även för frågor som rör utlandsstudier och likabehandling för studenter.

    Studenthälsa

    Arbetar med att förebygga studierelaterade problem, stödsamtal med student och studentstöd (inkl. uppföljning).

    Studentservice

    Förmedlar allmän studieinformation och bemannar expeditionen studentservice, tentamensutlämning och personskadeförsäkring för studenter.

    Stöd till studenter med funktionshinder

    Samtal kring och planering av pedagogiska stödåtgärder i studiesituationen.

    Tentamensadministration

    Administration av tentamina.

   • Avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation

    Avdelningen har som uppdrag att stärka lärosätets forskningsstöd, innovations- och samverkansarbete. Till oss kan du som forskare på Högskolan i Skövde vända dig när du behöver vägledning. Vi ger dig rådgivning vid forskningsansökningar, planerar projektets kommunikationsinsatser och utarbetar forsknings- och nyttigörandestrategier tillsammans med dig. Det skapar tydliga värden för samhälle och näringsliv.

    Vi arbetar med:
    • Rådgivning vid forskningsansökningar
    • Samverka med externa partners
    • Forskningskommunikation
    • Strategier för nyttiggörande

    För allmänna frågor, kontakta oss på forskningsstod@his.se

    Mats Rydehell

    Chef AFSI

   • Biblioteket

    Högskolebiblioteket ansvarar för att tillhandahålla informationsresurser för Högskolans utbildning och forskning. Vi ger stöd i frågor kring vetenskaplig publicering, öppen vetenskap, bibliometri och tillgängliggörande av forskningsdata. Biblioteket och Studieverkstan erbjuder handledning och undervisning i informationssökning, akademiskt skrivande, referenshantering samt värdering av källor.
     
    Biblioteket är en studiemiljö för studenter, men också en öppen plats för möten mellan Högskolan och det omgivande samhället.
     
    Arbetet organiseras genom fyra team: Team Forskarstöd, Team Lärandemiljö, Team Media och Team Undervisning.
     
    Mer information: his.se/biblioteket
    Kontakt: biblioteket@his.se
     
    Lotta Gustafsson
    Bibliotekschef

   • Avdelningen för service, IT och säkerhet

    Under en gemensam avdelning, SITS, samlas stora delar av verksamhetsstödet som arbetar med service, IT och säkerhet. 

    Avdelningens uppdrag är att stödja Högskolans verksamheter att uppnå sina visioner och mål genom att tillhandahålla värdeskapande tekniska lösningar och tillhörande tjänster, samt verka framåtblickande för att kunna tillgodose nya och föränderliga behov. Avdelningen ska också erbjuda bra stöd och god service för Högskolan. 

    Högskolans IT-miljö är i ständig utveckling vilket innebär höga krav på god servicenivå, kvalificerad support, målstyrd utveckling av system och tillhörande IT-tjänster. SITS levererar idag tjänster inom support, infrastruktur, e-möten samt inspelning och produktion av digitala läromedia. Vi utvecklar tjänster för bland annat kursadministration, webb, databassystem samt projektstyrning.

    Andra uppdrag för avdelningen för Service, IT och säkerhet är att arbeta med stöd och service samt säkerhetsfrågor för Högskolan. Skolmiljön är i ständig utveckling och det innebär höga krav på god och kvalificerad service.

    Vi ansvarar för:

    • Växel och reception
    • Passerkortutlämning
    • Högskolebutiken
    • Kopiering och utskrifter
    • Vaktmästeri
    • AV-utrustning

    Magnus Annerfalk

    IT-chef och avdelningschef för service, IT och säkerhet, SITS

   • Ekonomiavdelningen

    Ekonomifrågor

    • Ekonomiadministrativa frågor
    • Bokslutsarbete (års- resp. delårsbokslut)
    • Underlag för prognoser för högskolans ekonomiska resultat
    • Sammanställer likviditets-, resultat- och investeringsbudgetar
    • Genomför upphandlingar
    • Svarar för en god förräntning av donationsmedel
    • Arbetar fram föreskrifter på det ekonomiadministrativa området
    • Internutbildning och information om ekonomiadministrativa rutiner
    Skicka e-faktura till Högskolan

    När du fakturerar Högskolan ser vi helst att du gör det via e-faktura. 

    Stefan Axelsson

    Ekonomichef

   • HR-avdelningen

    Vi arbetar med frågor inom HR-området (Human Resources). Varje institution och förvaltningsavdelning har en utsedd HR-specialist och Löne- och HR-handläggare som är de som i första hand ger stöd och råd i HR-frågor till chefer och anställda vid institutionen/förvaltningsavdelningen. Vid HR-avdelningen finns det också HR-specialister som arbetar med vissa frågor övergripande för hela Högskolan i Skövde, exempelvis arbetsmiljö, friskvård, jämställdhet och mångfald.

    Vi arbetar inom följande områden:
    • Rekryterings- och befordransärenden
    • Administrativt stöd vid pedagogisk meritering
    • Arbetsmiljö
    • Rehabilitering
    • Friskvård
    • Jämställdhet och mångfald
    • Högskolegemensam kompetensutveckling
    • Ledarutveckling och ledarförsörjning
    • Värdegrund
    • Lönebildning (lönerevision, lönekartläggning)
    • Anställningsvillkor
    • Löneadministration
    • MBL-frågor, förhandling, samverkan och information
    • Förvaltning och utveckling av Lön- och PA-systemet Palasso
    • Statistik och rapporteringar inom HR-område
    • Allmänt personaladministrativt stöd inklusive att ge råd och stöd till chefer och medarbetare inom HR-området

    Nils Svensson

    HR-chef

    Ulrika Dagman

    Bitr. HR-chef

   Publicerad: 2020-01-07
   Senast ändrad: 2020-01-07
   Sidansvarig: webmaster@his.se