Sökträffar

  Sökträffar

  Visa alla resultat för ""
  Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

  Söktips

  • Kontrollera att orden är rättstavade
  • Försök med andra sökord eller synonymer
  • Smalna av din sökning för att få fler träffar

  Hur kan vi hjälpa dig?

  Ny student

  Kontakta oss

  Hitta medarbetare

  Sökträffar

   Sökträffar

   Visa alla resultat för ""
   Hittar inga resultat eller sökförslag för "."

   Söktips

   • Kontrollera att orden är rättstavade
   • Försök med andra sökord eller synonymer
   • Smalna av din sökning för att få fler träffar

   Hur kan vi hjälpa dig?

   Ny student

   Kontakta oss

   Hitta medarbetare

   Högskolan i Skövde, länk till startsida
   Laddar ...
   Högskolan i Skövde, länk till startsida

   Fastställt av: Susanne Källerwald, (tf) prefekt

   Gäller från: 2017-10-05

   Diarienummer: 2017/786

   Ämnet omvårdnad – definition, beskrivning och progression

   Innehållsförteckning

   Definition

   Omvårdnad definieras som den vetenskap som skapar kunskap om vårdande relationer och handlingar som utifrån patientens livssammanhang främjar fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. Därigenom ses hälsa som något mer än frånvaro av sjukdom och kan relateras till människans känsla av
   välbefinnande. Ämnets profil betonar det etiska patientperspektivet som en del i värdegrunden där patientens utsatthet, egna perspektiv på sin hälsosituation, egna resurser och självbestämmande är centralt.

   Beskrivning

   Omvårdnadens värdegrund är av central betydelse för ämnet och för dess tillämpning. Värdegrunden utgår från en humanistisk grundsyn på människan som aktiv och skapande av sitt liv, med förmåga att göra val och ta ansvar. Människovärdet innebär att allas lika värde och rätt till ett värdigt liv beaktas. Människovärdet knyter an till människans existens och livsvärld. Det etiska patientperspektivet handlar om att beakta människors självbestämmande, värdighet, integritet och sårbarhet. Om respekt för dessa centrala värden finns kan patienten ges möjlighet till att känna mening samt uppleva hopp och tillit. Patientens egna perspektiv på hälsa och sjukdom är centralt. Vårdarens värdegrund och hållning till patienten kännetecknas av ansvar, respekt och öppenhet för patientens situation och behov.

   Omvårdnadens mål är att främja patientens hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa, samt lindra lidande och främja ett värdigt slut på livet. Ämnet omvårdnad är ett vetenskapligt ämne som till stora delar sammanfaller med sjuksköterskans yrkesområde. Inom ämnet studeras hälsa och vårdande såväl systematiskt som kontextuellt. Inom omvårdnad är följande begrepp centrala:

   • Människa
    Människan ses som en helhet och är sin kropp. Det är genom kroppen människan lever och får tillgång till världen. Olika former av sjukdom, ohälsa och kroppsliga förändringar kan påverka och begränsa människans dagliga liv. Människan är unik och ska bemötas individuellt. Människan blir patient när hon/han får yrkesmässig vård. Vårdande som utgår från en helhetssyn på människan beaktar människans komplexitet och inkluderar även familj och närstående.
   • Hälsa och välbefinnande
    Omvårdnadens mål är att främja patientens hälsa och välbefinnande. Hälsa relateras till känslan av välbefinnande och är mer än enbart frånvaro av sjukdom. Vårdarens förhållningssätt och handlingar syftar till att främja hälsa genom att ge stöd för en hälsosam livsstil och
    välbefinnande, att förebygga sjukdom och ohälsa, lindra lidande och främja ett värdigt slut på livet.
   • Vårdande
    Vårdande innebär relationer och möten med patient och närstående. I vårdandet inbegrips förhållningsätt och handlingar som främjar patientens delaktighet i vården och ansvar för sin hälsa. I mötet med patienten innebär vårdandet att vara närvarande för patienten, att kunna möta och förstå patientens livsvärld för att stödja hälsoprocesser och bejaka patientens behov av balans, livsrytm och mening i livet.
   • Livssammanhang och miljö
    - Förståelsen för patientens livsvärld handlar om en öppenhet för patientens dagliga liv och livssammanhang, vilket är centralt i vårdandet. Hälsa, sjukdom och behandlingar påverkar det dagliga livet. Att främja hälsa handlar om att stödja patienten till att kunna leva på ett meningsfullt sätt, där miljön och det sammanhang patienten finns i behöver beaktas.

   En grafisk visualisering av de centrala begreppen inom omvårdnad, beskrivna i texten. Visualiseringen som pdf.

   Progression

   Ämnet omvårdnad som huvudområde sammanfaller till stora delar med yrkesområden i utbildningar på både grund- och avancerad nivå. Progression  i ämnet inbegriper en fördjupning och bredd i ämneskunskaper, det vetenskapliga förhållningssättet samt i den vårdande kompetensen. Progressionen inom ämnet tydliggörs även i kursernas lärandemål. Progression för målen avseende kunskap och förståelse kan beskrivas som successivt ökad bredd och/eller djup samt komplexitet i ämnet. Progression för mål avseende färdighet och förmåga kan beskrivas som successivt ökad förmåga att bedöma och värdera behov av samt utföra vårdande handlingar med ökad grad av komplexitet i vårdsituationer samt ökad grad av eget ansvar. Progression för mål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kan beskrivas som successivt ökad självkännedom, förmåga till analys och syntes samt kritiskt reflekterande etiskt förhållningssätt.

   Detta beslut ersätter tidigare beslut DNR HS 2011/463-50

   Så här refererar du till detta dokument

   Högskolan i Skövde. (2017, 5 oktober). Ämnet omvårdnad – definition, beskrivning och progression (Diarienummer 2017/786). https://www.his.se/utbildning/fristaende-kurser/omvardnad/amnesbeskrivning-omvardnad

   I löpande text Högskolan i Skövde (2017) eller (Högskolan i Skövde, 2017).

   Tillbaka

   Innehållsförteckning

   Publicerad: 2021-06-27
   Senast ändrad: 2021-06-27
   Sidansvarig: webmaster@his.se