Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram, 60 hp

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det hälsovetenskapliga området omfattande minst 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng (eller motsvarande kunskaper).

Magisterexamen
vt 20Gamla utbildningsplaner

Ansök här
Öppen för sen anmälan

Dagens samhällsutveckling visar på ökat resande och globala flyktingströmmar. Den medicinska utvecklingen med avancerad högteknologisk sjukvård ger möjlighet till infektionsprevention och bekämpning. Detta har aktualiserat och även ökat behovet av både kunskaper och färdigheter inom smittskydd och vårdhygien hos yrkesverksam hälso- och vårdpersonal.

Nästa programstart är VT20

Magisterprogrammet Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien är en vidareutveckling av Diplomprogrammet i smittskydd/vårdhygien som tidigare gavs vid Nordic School of Public Health NHV i Göteborg och som upphörde i samband med att NHV avslutade sin akademiska verksamhet 31 december 2014. Den nya utbildningen är därför unik och den enda i norden som ger magisterexamen inom folkhälsovetenskap med inriktning smittskydd och vårdhygien. Programmet vänder sig till yrkesverksamma personer inom områdena hälsa och vård.

Det här läser du på Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien

Utbildningen ges vid Högskolan i Skövde som kombinerad distansundervisning med vissa campusträffar. Varje träff kommer att bestå av en eller två dagar på campus och är planerade i samband med avslutning och uppstart av en kurs.

Programmet ges via distans med vissa campusträffar på halvfart vilket innebär en studietakt på två år.

Programmet startar med en orientering kring vad folkhälsovetenskap och folkhälsoarbete innebär samt områdets historiska utveckling för att ge en bra grund att bygga vidare på. Nästa kurs innehåller epidemiologiska begrepp och metoder. Klinisk mikrobiologi och antibiotikaresistens bearbetas därefter för att få kunskap om olika mikrober och påverkan ur ett globalt perspektiv gällande olika antibiotikatyper. Vaccinologi och immunologi följer sedan som en naturlig del. Därefter bearbetas kvantitativ metodik som ger en bas för att hantera data och göra analyser. Vårdhygien som bygger på kunskap kring smittvägar, policies och hantering av smittsamhet ger en tillämpning av tidigare kunskap och därefter följer infektionsepidemiologi och smittskydd där du får möjlighet att arbeta med statistiska program för bearbetning av data. Därefter bearbetas kvalitativ metod för att få en förståelse för olika typer av undersökningsansatser inom området. Hälsa för alla ger slutligen teoretiska byggstenar som både knyter samman, men också bygger vidare till examensarbetet som pågår sista terminen, vilket utgör grunden i magisterexamen.

Jobb efter examen inom Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien

Många betydelsefulla aktörer, t ex Svensk förening för vårdhygien, Smittskyddsläkarföreningen och Smittskyddsköterskornas intresseförening har betonat vikten av en utbildning i smittskydd och vårdhygien. Även Nordiska ministerrådet har påtalat ett ökat behov av vidareutbildning av hälso- och vårdpersonal inom smittskydd och vårdhygien. Det kommer att finnas ett stort behov av läkare, sjuksköterskor, epidemiologier m.fl. samt befattningshavare inom dessa kunskapsområden i framtiden då mycket av framtida hälsohot ligger inom området folkhälsa, smittskydd och vårdhygien. Du som utbildad kommer att kunna bistå hälso- och sjukvården med expertkunskap inom området, vilket kommer att ha betydelse för att förhindra uppkomst och motverka spridning av smittsamma sjukdomar i samhället såväl som inom vård och omsorg.

Läsa vidare efter en magisterexamen i Folkhälsovetenskap: smittskydd och vårdhygien

Programmet leder till en filosofie magisterexamen inom folkhälsovetenskap med inriktning smittskydd/vårdhygien. Efter avslutade och godkända kurser är du behörig att söka dig vidare till en masterutbildning inom folkhälsovetenskap och/eller forskarutbildning inom området vid lärosäten där sådan utbildning ges. För forskarutbildning inom folkhälsovetenskap finns vid Högskolan i Skövde i dagsläget denna möjlighet genom att registrera doktorander inom Forskarskolan Hälsa och Välfärd vid Hälsohögskolan i Jönköping. Examen leder här fram till antigen en Fil Dr i Hälsa och Vårdvetenskap eller Fil Dr i Välfärd och Socialvetenskap.

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det hälsovetenskapliga området omfattande minst 180 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng (eller motsvarande kunskaper).

Magisterexamen
vt 20Gamla utbildningsplaner

Ansök här
Öppen för sen anmälan

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

KRISTINA CARLÉN

Programansvarig


0500-448478
Kristina Carlén
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr