Infektionsbiologi - magisterprogram, 60 hp

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det biologiska eller medicinska området (eller motsvarande) omfattande minst 180 högskolepoäng. Med det biologiska området åsyftas här program med exempelvis molekylärbiologisk, biokemisk, mikrobiologisk eller fysiologisk inriktning. Med medicinska området åsyftas här program i huvudsak inriktade mot biomedicin men även program inriktade mot farmakologi. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

Infektionsbiologi är ett växande område inom biologin som kombinerar immunologi, mikrobiologi, molekylärbiologi och cellbiologi. Forskning och utbildning inom området är viktig för att i framtiden bättre kunna förstå och kontrollera olika typer av infektionssjukdomar.

> Infektionsbiologi finns också som två-årigt masterprogram

Vid Högskolan i Skövde erbjuder vi ett ettårigt magisterprogram i infektionsbiologi där du kommer att studera molekylära mekanismer och processer som är involverade i olika mikroorganismers patogenes samt immunförsvarets molekylära och cellulära processer. I programmet kommer du också att studera geners och proteiners strukturer samt förståelsen för deras funktion och reglering.

Vad läser du på magisterprogrammet Infektionsbiologi?

Du ägnar programmets första termin åt fördjupade studier inom molekylärbiologi, bioinformatik, biostatistik och infektionsbiologi. Självständigt och omfattande laborativt arbete har en framträdande roll. Tekniker som exempelvis PCR, kloning, cellodling och proteinexpression används tillsammans med datorbaserade molekylärbiologiska och bioinformatiska verktyg för att analysera DNA, RNA och proteiner.
Under den andra terminen gör du ditt examensarbete om 30 hp – på ett företag eller högskola/universitet i Sverige eller utomlands. Under examensarbetet tillämpar du dina nya kunskaper för att självständigt lösa ett aktuellt och relevant forskningsproblem inom molekylärbiologin.

All undervisningen sker på engelska.

Vad kan du jobba med efter magisterprogrammet Infektionsbiologi?

Efter avslutad utbildning kan du till exempel arbeta inom områden som mikrobiologi, cellbiologi, molekylärbiologi och infektionsbiologi. Det finns många potentiella arbetsplatser, både nationella och internationella. Analys- och läkemedelsföretag, sjukhus, liksom statliga och privata forskningsinriktade laboratorier är några exempel. Har du ett forskningsintresse, så finns goda möjligheter att fortsätta med en forskarutbildning. Tidigare studenter med en magisterexamen i molekylärbiologi arbetar idag i lika stor utsträckning i Sverige som i övriga världen. En undersökning bland dessa studenter visar att ca 80 % har ett arbete relaterat till sin utbildning. Av dessa fick över 75 % jobb inom ett år efter avslutade studier.

Vidare studier efter magisterprogrammet Infektionsbiologi?

Efter avlagd examen kan du fortsätta med forskarutbildning.

Forskning på Högskolan inom infektionsbiologi

Läs mer på Forskningsspecialisering för systembiologi.

För att vara behörig till programmet krävs en examen på grundnivå inom det biologiska eller medicinska området (eller motsvarande) omfattande minst 180 högskolepoäng. Med det biologiska området åsyftas här program med exempelvis molekylärbiologisk, biokemisk, mikrobiologisk eller fysiologisk inriktning. Med medicinska området åsyftas här program i huvudsak inriktade mot biomedicin men även program inriktade mot farmakologi. Vidare krävs godkänt betyg i gymnasiekursen Engelska 6 / Engelska B (eller motsvarande). Motsvarande kunskaper visas normalt genom ett internationellt erkänt språktest, till exempel IELTS eller TOEFL.

Magisterexamen
ht 20Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

MAGNUS FAGERLIND

Programansvarig


0500-448637
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

FrågaMalin Westlund

studievägledare

Malin Westlund

malin.westlund@his.se
0500-448091