2014: DFMA - En metodikstudie och metodutveckling

Examensarbete på Designingenjörsprogrammet

Olle och Markus

Olle Torkelsson och Markus Dauksz i samarbete med Volvo Cars

DFMA - Design for Manufacturing and Assembly (Sv: Konstruktion för tillverking och montering) är en metod som används för att förbättra produkter ur tillverknings- och monteringssynpunkt. Metoden går ut på att förändra geometrier och att minska antalet delar i en produkt för att sänka kostnaderna för både tillverkning och montering. Bilden nedan visar hur en konstruktion kan förenklas genom att följa metodens principer.

DFMA-exempel

Volvo Cars Corporation (VCC) arbetar hängivet efter metoderna Lean och Sex Sigma och har på senare tid funderat på att implementera Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) i syfte att förbättra deras produktdesign.

Målet med detta arbete är därför att undersöka
om DFMA är en förmånlig metod för Volvo Cars Engine att använda och
hur metoden kan tänkas användas inom organisationen.

För att kartlägga DFMA-metoden gjordes en litteraturstudie för att samla information om tidigare DFMA-implementeringar, användningsområde, tillvägagångssätt och potentiella risker vid en implementation av metoden.

För att kunna utveckla ett arbetssätt som inkluderar DFMA och kartlägga produktionsutvecklings- och tillverkningsprocessen och samla information kring hur anställda ställer sig till och önskar använda DFMA har också Intervjuer vid VCC utförts. Denna information har sedan sammanställts till en kravspecifikation där kraven viktas efter hur viktiga intervjuobjekten anser dem vara.
Arbetet innehåller tre idégenereringssessioner med tre olika fokusgrupper. Dessa idéer gallras sedan ut och klassificeras för att sedan korsas med hjälp av en morfologisk tabell i syfte att bygga koncept av de enskilda idéerna.
Tre koncept väljs ut bland de genererade koncepten. Dessa koncept utvärderas sedan mot varandra med kravspecifikationen som bedömningsskala. Det vinnande konceptet vidareutvecklas och en metod tas fram.

För att testa och illustrera den slutgiltiga metoden genomfördes en fallstudie.

Arbetet rundas av med diskussioner kring DFMA och den föreslagna metoden ur både hållbarhetssynpunkt och motivationssynpunkt. Samtliga resultat och diskussioner överlämnas sedan till företaget så möjligheten ges att forska vidare i en eventuell implementation av DFMA.

Hela rapporten kan läsas på http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-9562