Folkhälsovetenskapligt program, 180 hp

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Kandidatexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Människors hälsa är en förutsättning för välfärd och social utveckling. Genom att studera det tvärvetenskapliga ämnet folkhälsovetenskap kan ditt framtida arbete leda till hälsovinster för både enskilda individer och samhället i stort. Programmet Folkhälsovetenskapligt program ger dig kunskaper för att kunna identifiera, analysera och minska hälsorelaterade ojämlikheter.

Public Health Science, folkhälsovetenskap, ger dig kunskap om befolkningens hälsa. Människors olika livsvillkor påverkar vår hälsa, till exempel faktorer som etnicitet, genus, miljö, sociala och ekonomiska förhållanden. Programmet förbereder dig för att kunna arbeta med hälsoutveckling och hälsofrämjande åtgärder på regional, nationell och internationell nivå. Ett spännande och viktigt område!

På programmet får du studera orsak och verkan av olika folkhälsoproblem, både lokala och globala. Du får lära dig metoder för att förebygga ohälsa och strategier för att vända negativa trender. Genom Högskolans utbytesprogram har du möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands. Undervisning och kurslitteratur är både på svenska och engelska.

Det här läser du på Folkhälsovetenskapligt program

Du börjar med att läsa grundkurser som ger dig kunskap och förståelse för folkhälsa – hälsans bestämningsfaktorer, ojämlikheter i hälsa och hur samhället är organiserat i relation till hälsa och folkhälsoarbete. Du läser ämnen som till exempel vetenskapsteori, biostatistik, hälsopsykologi och hälsokommunikationens metoder.

Under år två och tre får du fördjupade och breddade kunskaper. På programmets kurser finns bland annat tillämpad folkhälsovetenskap, epidemiologiska metoder och problemlösning. Du får lära dig att analysera och att praktisera vetenskapliga tillvägagångssätt. Du får planera och implementera folkhälsoarbete i olika befolkningsgrupper. 15 hp består av valbara kurser. Under den sista terminen gör du ditt examensarbete.

Programmet innebär heltidsstudier, vilket motsvarar cirka 40 timmar i veckan. Fördelen är att du kan läsa på distans då undervisningen genomförs med IT-teknik. Kommunikation och delar av undervisningen sker via en lärplattform. Även en del inspelade föreläsningar och seminarier förekommer i kombination med campusträffar.

Jobb efter examen inom folkhälsovetenskap

Din examen leder inte till en specifik yrkestitel. Men välutbildade folkhälsovetare har en bred arbetsmarknad som omfattar olika befattningar inom statlig och kommunal verksamhet – och även inom den privata sektorn. Många folkhälsovetare jobbar även framgångsrikt som konsulter. Du kan jobba med allt från kartläggning och förebyggande hälsoarbete till katastrofinsatser.

Den framtida arbetsmarknaden för folkhälsovetare ser god ut. Demografiska tendenser, som den ökande livslängden, livsstilsrelaterad ohälsa och immigrationen bidrar till ett ökat behov av kompetens inom området.

Läsa vidare efter Folkhälsovetenskapligt program

Efter avslutad utbildning har du en filosofie kandidatexamen med folkhälsovetenskap som huvudämne. Du kan därefter läsa vidare till en magisterexamen (60 hp) eller masterexamen (120 hp) på något av våra partneruniversitet eller på andra lärosäten – både i Sverige och utomlands.

Forskning inom folkhälsovetenskap

Läs mer om folkhälsovetenskapliga forskningen tillhörande forskningscentrat Hälsa och välbefinnande.

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper).

Kandidatexamen
ht 19Gamla utbildningsplaner

Vill du veta mer om utbildningen och hur det är att studera i Skövde?

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

ELISABETH BERGLUND KRISTIANSSON

Programansvarig


0500-448483
Elisabeth Berglund Kristiansson
FRÅGA MIG
* Fält är obligatoriskt De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

Bild på Cecila VikenstrandFråga
studievägledare

Cecilia Vikenstrand

cecilia.vikenstrand@his.se
0500-448114

Sök till programmet

Du gör din anmälan via webbportalen www.antagning.se mellan 15 mars och 15 april. Du anmäler dig direkt på hemsidan genom att skapa ett användarkonto. När du är inloggad kan du välja vilka utbildningar du vill anmäla dig till.