Irene Eriksson

Irene Eriksson

Lektor i omvårdnad

Institutionen för hälsovetenskaper

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G3613

Docent i omvårdnad, Med dr, Leg. Sjuksköterska, Distriktssköterska, Avancerad specialistsjuksköterska

Mitt forskningsintresse handlar om hälsa och välbefinnande hos gamla människor. Inom ramen för mitt avhandlingsarbete har jag studerat förekomsten av urinvägsinfektioner hos gamla kvinnor samt dess samband mellan olika faktorer och subjektivt välbefinnande. Forskningen har bedrivits med såväl kvantitativa som kvalitativa metoder. Ett pågående projekt handlar om munhälsa hos äldre personer i kommunal vård. Syftet är att undersöka om en intervention bestående av en digitaliserad utbildning gör att vårdpersonalen får ökade kunskaper i att bedöma och identifiera tecken på avvikelser i munhälsan hos äldre personer. Ytterligare ett projekt är en multicenterstudie som handlar om hur åldersprocessen påverkas av människans genetiska förutsättningar, livsstil och livserfarenheter med utgångspunkt i ett samvarierat perspektiv. Detta projekt genomförs i samarbete med Högskolan i Borås. Ett nystartat doktorandprojekt kommer att fokusera på bedömning av vårdbehov med hjälp av digitala stöd inom den kommunala hemsjukvården.

Publikationer

Irene Eriksson