Paavo Pylkkänen

Paavo Pylkkänen

Lektor i teoretisk filosofi

Institutionen för biovetenskap

Kontaktuppgifter

  • Rum
  • G1257


Tidigt i mina studier blev jag intresserad av det psykofysiska problemet, och problemet att tolka kvantteorin, och jag antar att dessa intressen har fortsatt vara närvarande under hela min karriär

Medvetandet och kvantfysikens världsbild

Å ena sidan är jag intresserad av hur modern fysik, och kvantteori i synnerhet, påverkar vår allmänna vetenskapliga världsbild. Å andra sidan är jag intresserad av huruvida mentala fenomen - inklusive den medvetna upplevelsen - kan förstås på ett nytt sätt i ljuset av en sådan kvantteoretisk världsbild. Jag har fokuserat på fysikerna David Bohm och Basil Hileys tolkningar av kvantteorin. De områden som är relevanta för min forskning är således filosofi, medvetandestudier, kognitiv (neuro) vetenskap och fysik.

Forskning

Mina nuvarande projekt relaterar till några mycket spännande utvecklingar inom mina intresseområden. Inom filosofin har Ladyman och Ross föreslagit en naturalistisk metafysik som de kallar "ontisk strukturell realism". Även om jag har sympati med många aspekter av detta program, är det flera saker jag är oenig i och överväger därför för närvarande alternativa sätt att naturalisera metafysik. (För att ta del av ett preliminärt försök, se min bok Mind, Matter and the Implicate Order, Springer, 2007, där jag utvecklar några av Bohms idéer.) Inom kvantfysik, interagerar jag med Basil Hiley i syfte att få fram den filosofiska betydelsen av hans senaste utveckling av Bohms program inom kvantteorin. Inom medvetandestudier, diskuterar jag med narkosläkaren Stuart Hameroff och filosofen Rocco Gennaro angående möjligheterna att kombinera kvantteoretiska modeller av medvetandet med s.k. ”higher-order” teorier om medvetandet. Dessutom följer jag och kommer att kommentera den senaste tidens fascinerande framsteg inom kvantkognition (se t.ex. artikeln av Pothos och Busemeyer i Behavioral and Brain Sciences vol. 36, 2013).


Tidigt i mina studier blev jag intresserad av det psykofysiska problemet, och problemet att tolka kvantteorin, och jag antar att dessa intressen har fortsatt vara närvarande under hela min karriär och att de har lett mig dit jag är idag. Som torde framgå av ovanstående är ett huvudsyfte med min forskning att hjälpa filosofi, medvetandestudier och den kognitiva (neuro) vetenskapen att ta i betraktelse de radikala implikationerna av kvantmekanik och relativitetsteori. Jag tror att detta skulle öppna upp ett helt nytt sätt att förstå många av de avgörande problemen inom dessa områden. Som Peter Bruza nyligen har betonat, är kvantteorin inte bara en fysisk teori, utan också en ram inom vilken andra teorier kan utvecklas. En sådan ram skulle också möjliggöra ett nytt sätt att tänka - vi kan kalla det kvantteoretisk tänkande. Detta kan tillåta oss att transcendera de mekanistiska tankevanorna i Newtons fysik och modern neurovetenskap som underförstått dominerar och begränsar våra nuvarande försök att förstå sinnet och medvetandet.

Expertområden

  • Medvetandefilosofi
  • Vetenskapsfilosofi
  • Fysikens filosofi
  • Medvetandestudier
  • Metafysik
  • Kunskapsteori

Publikationer

Paavo Pylkkänen